Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nieznanaukraina lublin bu??garii drohobycz jarecka eon horusa cytaty o schulzu szpilki zwierciad??o filmy bruno o schulzu leszek m?dzik krcha g??recka festiwal 2012 nasi arty??ci golberg noce galeria
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
538917 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
Oleg Steciuk napisa??, Lokal na Pa??skiej pom??g??. PIERWSZY PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO DROHOBYCZU


Autorem nowocze??nie wydanego przewodnika „Lokalna w?drówka po Drohobyczu” jest Oleg Steciuk, m??ody historyk i pasjonat. Wsparcia, które pozwoli??o ksi???eczk? wydrukowa? w oficynie Poswit udzieli?? „Lokal na Pa??skiej” i jego w??a??ciciel Roman Timofijw. Polecamy!


     Przewodnik liczy 128 stron. Zach?ca do w?drówki po mie??cie 10 ulicami i placami, wokó?? których skoncentrowane s? najwa??niejsze i najciekawsze zabytki, przede wszystkim pa??ace, wille i kamienice, ??wi?tynie i budynki publiczne. One tworz? wyj?tkow? aur? i urod? centrum Drohobycza, na dodatek, rzecz jasna, ka??da z budowali ma swoje tajemnice a nawet legendy. Najpierw dochody z soli a potem bogactwo rodz?ce si? dzi?ki ropie naftowej wydobywanej w pobliskim Borys??awiu sprawi??y, ??e Drohobycz mia?? w swojej historii doprawdy z??ote okresy, jakich mog??yby pozazdro??ci? inne miasta tej cz???ci Europy. St?d na obrze??ach centrum trafimy na cerkiew ??w. Jura z prze??omu XV i XVI wieku, jak? kupiono za sól w po??owie XVII wieku i przeniesiono do Drohobycza. Dzisiaj to zabytek klasy UNESCO. Za?? w centrum, szczególnie przy dawnym corso, czyli na obecnej ulicy Tarasa Szewczenki (przed wojn?: Adama Mickiewicza, wcze??niej: Pa??ska) mo??emy spacerowa? wzd??u?? linii urokliwych willi i pa??aców z prze??omu XIX i XX wieku wzniesionych przez dawnych magnatów naftowych, finansistów, prawników i lekarzy.
     Nie wsz?dzie mo??emy wej??? – i to jest zas??ug? przewodnika, ??e pozwala zajrze? do ??rodka cz???ci z nich albo wspi?? si? na elewacje, aby zobaczy? detale. W?druj?c tak miastem, Oleg Steciuk opisuje nam przede wszystkim krótko histori? obiektów, elewacje, ich detale i ciekawostki, a przy tej okazji przedstawia sylwetki zwi?zanych z tymi miejscami ludzi, jak te?? wzbogaca narracj? wieloma mikrohistoryjkami, legendami czy po prostu plotkami oraz cytatami z literatury lub wspomnie??. Bo podtytu?? na ok??adce zapowiada: „Turystyczny przewodnik. Historia, postacie, miejsca, per??y architektury, mapa tras”.
     Ca??o??? otwiera krótki rys historii miasta, spis najwa??niejszych ciekawostek, muzeów i najs??awniejszych mieszka??ców miasta, spacer po nekropoliach oraz „kawowa kronika Drohobycza” z uk??onem w stron? kawiarni-restauracji, jaka chce kontynuowa? najlepsze z tradycji gastronomicznych regionu, czyli „Lokalu na Pa??skiej” przy ulicy Szewczenki, który i pisz?cemu te s??owa jest dobrze i tylko z dobrej strony znany. Na fina?? autor zaprasza na festiwale, w tym na pocz?tku, o czym mi??o czyta?, na Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza.
     Wypada pochwali? projekt graficzny i sk??ad, co przy wydawnictwie, które ma pomie??ci? tak wiele ró??nych materia??ów ikonograficznych oraz rodzajów tekstów, jest sztuk? sam? w sobie. Wydrukowano na papierze kredowym. Na wklejkach wewn?trznych stron ok??adki umieszczono mapy: miasta z legend? obiektów oraz okolicy. Wybrano czyteln? czcionk?, wn?trze jest klarowne, zaprasza do czytania i ogl?dania.
     Przewodnik ma tylko 128 stron. Ka??dy kto ju?? troch? zna Drohobycz wie, ??e to ma??o, aby opowiedzie? o wszystkim, co warto i powinno si? przekaza?. Ale taka jest natura tego przybysza, który do miasta przyjedzie z ciekawo??ci, ??e mo??e do niego powraca? i poznawa? je g???biej. Zatem 128 stron to te?? du??o, wystarczaj?co, aby przybysza zaintrygowa? miastem. Oleg Steciuk prowadzi narracje o historii cz???ci miejsc i obiektów skokami, nieco chaotycznie, niemniej – ciekawie. Jest bardzo tolerancyjny, bo niekiedy przytacza ró??ne wersje „historii”, szczególnie je??eli odnosi si? to do wieków dawnych. To prowadzi do dwuznaczno??ci, narracji szarpanej, zestawiania faktów z domys??ami, tego co wa??ne z tym co po prostu zas??yszane niedawno i humorystyczne. Wypada??oby te?? popracowa? nad sk??adni? tekstu, w czym powinien by? pomocy redaktor. Mimo takich zastrze??e?? uznajmy prawo autora do takiej prezentacji na zasadzie licentia poetica.
     Niemniej ods??ania si? nam powa??ny problem: jak pisa? o historii i dniu dzisiejszym Drohobycza, skoro miasto przesz??o w XX wieku ogromne przeobra??enia, a znaczna cz???? (dwie trzecie) jego dawnej ludno??ci po prostu „znikn???a”, zosta??a zamordowana lub wywieziona. Z jednej strony, autor pos??uguje si? bardzo obszernym, historycznym materia??em ikonograficznym (dawnymi pocztówkami i fotografiami), a wi?c przywo??uje czas przesz??y miasta, jaki trwa nadal chocia??by w zwyczajowych nazwach willi przypominaj?c ich dawnych budowniczych czy w??a??cicieli. A z drugiej… nic nam nie mówi, co si? w??a??ciwie sta??o, gdzie ci ludzie si? podzieli? Nic dziwnego, ??e mog? budzi? zastrze??enia opisy najnowszej historii na przyk??ad ko??cio??a ??w. Bart??omieja: „po prostu” w 1949 roku w??adza radziecka zamkn???a ko??ció??, zrobi??a tam najpierw wydzia?? ochrony zdrowia, potem magazyn teatru, nast?pnie muzeum ateizmu, a w 1989 roku ??wi?tynia wróci??a do rzymskich katolików. Podobnie o synagodze chóralnej czytamy jak leci: w latach 30-tych administratorem by?? Ajzek Gonfinger, w radzieckich czasach synagoga by??a zmieniona w sk??ad soli, nast?pnie by?? tam sklep meblowy, po czym synagog? zwrócono gminie miejscowych ??ydów, podpalono, zdewastowano, odrestaurowano…
     A mimo to przewodnik si? broni. Albowiem odró??nijmy turystyczny przewodnik od historycznej monografii miasta. Tak interpretuj? prac? Olega Steciuka: pokaza? Drohobycz z najlepszej strony, zaprosi? do miasta, a nie wik??a? si? bolesne historie przesz??o??ci, która podlega bardzo ró??nym interpretacjom albo utyskiwa? nad zawirowaniami wspó??czesno??ci. ??e tak jest, przekonuje mnie to, ??e autor idealizuje wspó??czesny Drohobycz, „troszk?” ukrywa to, co godne wy??miania a nawet pot?pienia. Bo je??eli turysta zechce zobaczy? warzelni? soli, która jest symbolem wielowiekowej historii miasta i zosta??a odzwierciedlona w jego herbie, to stan? mu w??osy na g??owie z powodu niewyobra??alnej ruiny tego skarbu kultury. Podobnie, b?dzie si? drapa? ze zdziwienia, kiedy zobaczy nowy, wielopi?trowy blok w historycznym i zabytkowym centrum miasto, jakie powinno by? totalnie chronione, albo nie zobaczy cerkwi, która jest na li??cie dziedzictwa UNESCO, bo niedawno obudowano j? kiczowatymi willami. Lecz czym innym Drohobycz mo??e si? pochwali? dzisiaj? Chyba tylko histori? i historycznymi obiektami?
     Oleg Steciuk jest idealist?, dlatego idealizuje tak historyczny jak i wspó??czesny Drohobycz. Sam jest troch? jak podró??nik, który z zaskoczeniem odkrywa fascynuj?ce dzieje i historie, z jakich sk??ada si? jego miasto, a których znaki tkwi? ukryte w jego architektonicznej tkance… Ale to jego prawo, nale??y go nawet za ten idealizm, za ten rodzaj ukochania Drohobycza szanowa?. Bo nie znaczy to, ??e poprzez inn? dzia??alno??? autor przewodnika przymyka oczy na dewastacj? miasta.
     Oleg Steciuk, historyk, pasjonat, twórca portalu Drohobyczer Zeitung, nie ma lekko z powodu tego idealizmu. Narazi?? si? wielu zawodowym historykom, narazi?? si? wielu krajoznawcom, innym wielu pasjonatom miasta; ka??dy z nich ma jakie?? uwagi. Postaw? Steciuka symbolizuje w??a??nie sprawa portalu Drohobyczer Zeitung, jaki prowadzi. Nazwa odwo??uje si? do gazety ??ydowskiej, syjonistycznej, wydawanej od ko??ca XIX wieku. Jednak??e dla Steciuka nie ma znaczenia ten rodowód, dla niego liczy si? i ma do tego prawo, ??e by??a jedn? z pierwszych w Drohobyczu oraz – przypuszczam – dlatego, ??e nazwa ta ma w sobie jaki?? historyczno-magiczny posmak. To jest punkt widzenia, który chce na swój sposób wznie??? si? ponad narodowo-religijne i historyczne spory drohobyckie. Ale rozumiem zarazem, ??e kto?? mo??e uwa??a? zgo??a inaczej.
     Jednym s??owem, chocia?? to wydawnictwo bez precedensu, „Lokalna w?drówka po Drohobyczu” nie doczeka??a si?, o ile mi wiadomo, recenzji w mediach drohobyckich. A szkoda. Bo warto by przypomnie? przy tej okazji inne przewodniki, w tym te mi?dzywojenne, s??awne zarysy historii miasta M??cis??awa M??ciwujewskiego i wspó??czesne, przede wszystkim Romana Pastucha (jak „Ulicami starego Drohobycza” z 1991 roku). Warto podyskutowa?, jak pisa?, a nie tylko krytykowa?. Dla przybysza przewodnik Steciuka i tak pozostanie ksi???k? godn? posiadania.
     Jednak??e w Drohobyczu wiele dziwno??ci ju?? nie dziwi. Pod tym wzgl?dem najbardziej charakterystyczna sprawa sprowadza si? do pytania, ile lat ma Drohobycz? Wedle uznanych kanonów, wiek miasta liczy si? od pierwszych wzmianek lub od nadania praw miejskich. Pierwsze wzmianki o Drohobyczu pochodz? bodaj??e z lat 1377-1382, a prawa magdeburskie miasto otrzyma??o w pierwszej po??owie XV wieku. Nie przeszkadza to wielu „osobom” twierdzi?, wbrew historycznym publikacjom, ??e miasto istnieje gdzie?? od oko??o 917 roku. Przekonano o tym nawet Rad? Najwy??sz? Ukrainy, która w ubieg??ym roku potwierdzi??a swym autorytetem, ??e Drohobycz obchodzi obecnie 925 lecie istnienia.
Grzegorz Józefczuk
???????????? ??. ????????????? ??????????????? ?????????????????. ????????????????? ???????????????. — ?????????????: ??ó???????, 2016. — 128 ?.
https://uk.wikipedia.org/wiki/?????????????????_???????????????_«?????????????_???????????????_?????????????????»


07-02-2017, 22:39:40


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs