Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi arty??ci leszek m?dzik noce lublin jarecka eon horusa szpilki filmy galeria nieznanaukraina krcha g??recka cytaty o schulzu zwierciad??o bruno festiwal 2012 bu??garii drohobycz o schulzu golberg
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
538907 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DROHOBYCZ. Uszkodzenia Muzeum-Pokoju Brunona Schulza. PROSIMY O POMOC


PROSIMY O POMOC.

W nocy 23 na 24 pa??dziernika zosta??o zalane nasze Muzeum-Pokój Brunona Schulza - wod? ciekn?c? strumieniami z sufitu, z uruchamianej uniwersyteckiej "instalacji" ogrzewczej. Mimo obowi?zku monitoringu "zachowania si?" wiekowej instalacji ogrzewczej w czasie rozruchu, awari? stwierdzono dopiero kiedy woda la??a si? po elewacji budynku oraz wewn?trz budynku na drugim (ukrai??skie: trzecim) pi?trze ju?? nie tylko w Muzeum-Pokoju, ale te?? na korytarzu (gdzie potem zebrano czterdzie??ci wiader wody) obok Muzeum.

Sufit (zobaczcie foto) w Muzeum zosta?? zalany niemal w ca??o??ci. Sufit ma ponad sto lat. Typowym sposobem renowacji, po oko??o trzech miesi?cach - jak uwa??a administracja - wysychania sufitu, jest zaklejanie zdeformowanego sufitu pseudodekoracyjnymi panelami ze styropianu, na co si? nigdy nie zgodzimy. Przygotowujemy odr?bny projekt renowacji.

Drohobycz, zalane Muzeum-Pokój B. Schulz, 24.10.2018

Dotkliwe straty materia??ów archiwalnych s? jeszcze trudne do oszacowania. Nie chodzi o ilo??ciowy szacunek, niemniej wiemy, ??e pewne dokumenty zosta??y utracone bezpowrotnie (np. korespondencja Jerzego Ficowskiego z dr Wier? Meniok), inne uszkodzone (archiwalne "Wiadomo??ci literackie" i "Skamander") a pewne obiekty wspó??czesne powa??nie zabudzone. Dr Meniok jest wstrz???ni?ta tym, co si? sta??o oraz poruszona brakiem reakcji ze strony ??rodowisk humanistycznych Uniwersytetu.

Muzeum-Pokój Brunona Schulza, 24.10.2018

Spisujemy i szacujemy te straty, jak i szacujemy koszta zwi?zane z przywróceniem funkcjonalno??ci pomieszcze?? (sufit, meble, pod??oga, ??ciany) oraz likwidacji uci???liwego zapachu st?chlizny, po czym powiadomimy zarz?dc?, czyli Uniwersytet w Drohobyczu, o ich wielko??ci.

Muzeum-Pokój Brunona Schulza, 24.10.2018

Jak dotychczas, nasze Stowarzyszenie, które ma popisan? z Uniwersytetem umow? o wspó??pracy i jest wspó??opiekunem Muzeum-Pokoju, nie zosta??o oficjalnie powiadomione przez Uniwersytet o zaistnia??ej sytuacji. Jest nam przykro z tego powodu. Dlatego b?dziemy starali po raz kolejny poruszy? opinie wielu ??rodowisk naukowo-kulturalnych Ukrainy i Europy w obronie Muzeum-Pokoju Brunona Schulza.

Wbrew opiniom niektórych osób, nie wi???emy wydarze?? ostatnich lat (2008-10 - kradzie?? tablicy pami?tkowej w miejscu ??mierci Brunona Schulza, 2014 - próba likwidacji Centrum Polonistycznego Uniwersytetu, 2018 - obecna próba zniszczenia Pokoju - Muzeum oraz inne) jako maj?ce ze sob? jakikolwiek zwi?zek lub sterowane przez kogokolwiek.

Grzegorz Józefczuk, dr hc Uniwersytetu w Drohobyczu, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza.

Kto z Pa??stwa mo??e wspomóc prace nad remontem Muzeum-Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu, prosimy o darowizny na poni??sze konto.
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza (20-112 Lublin, Grodzka 21, NIP 946 25 41 858), z dopiskiem: darowizna "muzeum" (potwierdzamy fakt darowizny mailowo oraz stosownym dokumentem bankowym, a za zgod? Darczy??cy darowizna zostanie wymieniona na naszej stronie www i w zapisach Muzeum-Pokoju):

PKO BP oddz. II w Lublinie
83 1020 3150 0000 3702 0048 1697

Przelewy zagraniczne:

PL 83 1020 3150 0000 3702 0048 1697

albo kod BIC / Swift: BPKOPLPW


04-11-2018, 18:35:43


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs