Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

g??recka cytaty o schulzu eon horusa drohobycz filmy jarecka leszek m?dzik szpilki o schulzu festiwal 2012 nieznanaukraina lublin galeria krcha bruno zwierciad??o golberg nasi arty??ci noce bu??garii
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542317 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
RZESZ??W. Farfarele. Fabryka fabu??. Wystawa Stanis??awa O??oga


W rzeszowskim Biurze Wystaw Artystycznych otwarto wystaw? prac Stanis??awa O??oga "Farfarele. Fabryka fabu??" - z okazji 40. lecia dzia??alno??ci twórczej artysty. Wystawa jest czynna do 16 grudnia 2018. Zapraszamy, polecamy.

BWA w Rzeszowie mie??ci si? w dawnej XVII-wiecznej synagodze zwanej Nowomiejsk?, dysponuje tu dwiema salami, uwa??anymi za jedne z najpi?kniejszych w po??udniowo-wschodniej Polsce. Wernisa?? odby?? si? 15 listopada. Artyst? i jego wystaw? witano z uznaniem i honorami.

15.XI.2018, wernisa??

Stanis??aw O??óg jest jedynym wspó??czesnym polskim artyst?, niezwykle utalentowanym ilustratorem, który od lat tak systematycznie tworzy prace plastyczne inspirowane twórczo??ci? literack? Brunona Schulza (1892-1942), jednego z najwybitniejszych, najbardziej oryginalnych polskich pisarzy XX wieku.
Od 2004 roku w Drohobyczu odbywa si? Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza, na którym Stanis??aw O??óg jest sta??ym go??ciem i przygotowuje wystawy - w Drohobyczu, a w ostatnich latach równie?? w Truskawcu. Twórczo??? Stanis??awa O??oga, artysty z Rzeszowa, ma na Festiwalu sta??e miejsce – zawsze prezentuje on nowe cykle rysunków inspirowanych opowiadaniami Brunona Schulza i najró??niejszymi kontekstami epoki.
Opowiadania Brunona Schulza cechuje niezwyk??a maestria s??owa oraz nieposkromiona wyobra??nia. Tak te?? jest z rysunkami czy temperami Stanis??awa O??oga – zachwycaj? one znakomit? technik? jak i fascynuj? bogactwem przedstawianych skojarze??. Jak Schulz by?? mistrzem s??owa, tak O??óg jest ksi?ciem kreski i ornamentu.
W pracach O??oga motywy ro??linne to istny ??ywio?? natury, który przybiera coraz to nowe formy i przejawia si? setkami odcieni kolorów – jak ??wiat opisywany s??owem przez Schulza. Przyroda zlewa si? z cz??owiekiem generuj?c niesamowite konstelacje kszta??tów. A tam, gdzie O??óg rysuje sceny z tajemniczego miasteczka, konfiguracje ludzi i przedmiotów generuj? zupe??nie niecodzienne sytuacje i konstelacje zdarze??. Afirmacja istnienia, nieustanne dzianie si? i przekszta??canie, motywy erotyczne i mitologiczne, archetypy i symbole, gry barw i p??aszczyzn – wszystko to jest przejawem oryginalnego ??wiata wyobra??ni Stanis??awa O??oga. A ponadto – to s? pi?kne, delikatne ale i silnie zmys??owe kompozycje.
Drohobycz Brunona Schulza jest miastem realnym, a równocze??nie i symbolicznym, dlatego w twórczo??ci Stanis??awa O??oga zapewne ka??dy znajdzie jaki?? okruch swojego miejsca ??ycia i wyobra??ni. Bo kiedy wejrzymy w siebie, odkryjemy, ??e szukamy tego, co Schulz: „Tak tedy b?dziemy zbierali te aluzje, te ziemskie przybli??enia, te stacje i etapy po drogach naszego ??ycia, jak u??amki pot??uczonego zwierciad??a” (Ksi?ga).

Grzegorz Józefczuk,
dyrektor artystyczny Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza

ZOBACZ O WYSTAWIE:
http://www.bwa.rzeszow.pl

Z katalogu wystawy

NOTA O ARTY??CIE
Urodzony w 1952 r w Nienadówce k/Rzeszowa. W 1972 r uko??czy?? Liceum Sztuk Plastycznych w Jaros??awiu. Jako stypendysta Ministra Kultury i Sztuki studiowa?? w latach 1972-1978 w Hochschule fur Graphik und Buchkunst w Lipsku na wydziale Grafiki Ksi???ki. W latach 1978- 1990 pracowa?? jako kierownik artystyczny Krajowej Agencji Wydawniczej w Rzeszowie.
Zajmuje si? projektowaniem graficznym wydawnictw. Ilustrowa?? bajki dla dzieci min. „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”, poezj? Le??miana, Norwida, Asnyka, Tetmajera, Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej oraz poetów wspó??czesnych. Od 1987 r bierze udzia?? w Mi?dzynarodowych Plenerach Ilustratorów, na których wykona?? min. ilustracje do „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, do Biblii, oraz twórczo??ci Kochanowskiego, S??owackiego, Sienkiewicza, Fredry, Reymonta, Kraszewskiego, Mi??osza. Zajmuje si? równie?? rysunkiem satyrycznym (publikowa?? w „Gazecie Wyborczej”, „Kronice Zamojskiej”).
Jego erotyki zdobi? ekskluzywne kolekcje porcelany AS ?mielów oraz s? sta??ym elementem wystroju Muzeum Porcelany jako witra??e. Swoje rysunki inspirowane proz? Brunona Schulza wystawia?? wielokrotnie podczas Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu oraz w Lwowskiej Galerii Obrazów, w Truskawcu, jak równie?? w Instytucie Polskim w Sofii i w Budapeszcie.
Od lat wystawia swoje prace w ramach festiwalu filmowego w Kazimierzu Dolnym. Jest cz??onkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. W latach 1990-2006 by?? cz??onkiem grupy twórczej „Narol”. Urz?dzi?? ponad 70 wystaw indywidualnych i pokazywa?? prace w kilkuset wystawach zbiorowych. Jest laureatem wielu nagród i wyró??nie??. /za: BWA Rzeszów/


17-11-2018, 13:42:59


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs