Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

lublin szpilki nieznanaukraina filmy bu??garii g??recka leszek m?dzik cytaty o schulzu zwierciad??o jarecka bruno eon horusa drohobycz o schulzu noce krcha festiwal 2012 golberg nasi arty??ci galeria
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542317 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DRUGA JESIE?? 2018. ACTA SCHULZIANA NR 3: MIEJSCE. Kilka rzeczowych uwag niechaj pos??u??y do zrozumienia sprawy??


19 listopada 2018 roku mija 15 lat od otwarcia Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu. Dlatego Numer 3 wydawnictwa ACTA SCHULZIANA po??wi?cony zosta?? tej rocznicy. Promocja odb?dzie si? 19 listopada o godz. 12.30 w Bibliotece im. Wiaczes??awa Czornowo??a, ul. Szewczenki 27 - w ramach tegorocznej Drugiej Jesieni.

S??owo wst?pne
Niniejsz? publikacj?, zatytu??owan? "MIEJSCE. Kilka rzeczowych uwag niechaj pos??u??y do zrozumienia sprawy… W 15. lecie Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu" kontynuujemy rozpocz?t? w 2015 roku edycj? dwuj?zycznej serii ksi???kowej „Acta Schulziana”, sygnowanej przez Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu.
Zeszyt nr 3 „Acta Schulziana” jest po??wi?cony 15. rocznicy Muzeum Pokoju Brunona Schulza, którego otwarcie odby??o si? w dniu 19 listopada 2003 roku. S??owo powitalne podczas uroczysto??ci otwieraj?cej wyg??osi?? Walery Skotny (1948–2011), rektor Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Inauguracji tzw. wst?pnej wersji Muzeum Brunona Schulza (terminologia zaproponowana przez Igora Menioka, 1973–2005) towarzyszy??a konferencja pt. „Schulz i Ukraina”, podczas której m.in. zosta??o odtworzone nagranie video wyst?pienia Jerzego Ficowskiego (1924–2006) skierowanego do uczestników inauguracji, a W??adys??aw Panas (1947–2005) wyg??osi?? wyk??ad inauguracyjny Bruno Schulz albo intryga Niesko??czono??ci, niejednokrotnie publikowany, niemniej odwo??ujemy si? do niego w kontek??cie niniejszego wydawnictwa.
Te, nigdy wcze??niej niepublikowane, a tym samym nieznane, wspomniane wy??ej wypowiedzi: wyst?pienia Walerego Skotnego oraz Jerzego Ficowskiego z okazji otwarcia Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu - czytelnicy przeczytaj? w tym wydaniu "Acta Schulziana".
Do kr?gu publikacji „rocznicowych” nale??y tekst Wiery Meniok, nawi?zuj?cy do genealogii szczególnego miejsca, jakim jest Pokój Brunona Schulza. Grzegorz Józefczuk opowiada o "dalszym ci?gu" tego miejsca, o jego specyfice jako „gabinetu osobliwo??ci”, tak??e o najciekawszych a w szczególno??ci o najnowszych eksponatach z kolekcji Muzeum Pokoju Brunona Schulza.
Odkrywczym i pe??nym ciekawostek rozdzia??em trzeciego zeszytu „Acta Schulziana” jest blok o ukazuj?cym si? w okresie mi?dzywojennym w Drohobyczu gimnazjalnym czasopi??mie „M??odzie??". Rozdzia?? ten, poprzedzony gruntownym opracowaniem Grzegorza Józefczuka, zawiera tak??e przedruk trzech arcyciekawych tekstów z samej „M??odzie??y”, ilustruj?cych s??uszno??? (historyczn? i artystyczn?) znanego metaforycznego okre??lenia Drohobycza jako pó??tora miasta, u??ytego przez Mariana Hemara. Spotkamy si? w tych m??odzie??czych publikacjach z postaciami trzech twórców, z jakimi kojarzy si? Drohobycz i którzy symbolizuj? wielokulturowy wizerunek tego miasta: Brunona Schulza, Iwana Franki i Kazimierza Wierzy??skiego.
Na zako??czenie czytelnicy zapoznaj? si? z projektem „Czytanie Ksi?gi Schulza”, realizowanym systematycznie w Muzeum Pokoju Brunona Schulza od wrze??nia 2014 roku. Serdecznie zapraszamy do udzia??u w tym szczególnym przedsi?wzi?ciu.
Trzeci zeszyt „Acta Schulziana” wydajemy na tegoroczn? „Drug? Jesie??”, podczas której, 19 listopada 2018 roku, w 76. rocznic? ??mierci Brunona Schulza, odb?dzie si? jego prezentacja. Sk??adamy podzi?kowania Fundacji Wolno??? i Demokracja oraz osobi??cie Panu Jerzemu Kowalewskiemu za cykliczne ju?? wsparcie tej inicjatywy wydawniczej.

Wiera Meniok, Grzegorz Józefczuk


17-11-2018, 14:06:37


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs