Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

jarecka noce festiwal 2012 nieznanaukraina zwierciad??o krcha drohobycz leszek m?dzik cytaty o schulzu o schulzu bu??garii lublin nasi arty??ci szpilki filmy eon horusa golberg g??recka bruno galeria
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542319 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
DZI?KUJEMY. LISTA DARCZY??C??W. 28 os??b z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pok??j Brunona Schulza w Drohobyczu


DZI?KUJEMY. 28 osób z Polski i Ukrainy wspar??o darowiznami Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu po tym, jak zosta??o zalane przy uruchamianiu "instalacji grzewczej" Uniwersytetu w Drohobyczu.
ZAPRASZAMY do MUZEUM. Niezb?dne prace zosta??y wykonane.

Dzi?kujemy wszystkim za wp??aty / darowizny / gesty sponsorskie. Wzrusza nas Pa??stwa zaanga??owanie wobec problemu, jaki si? nieoczekiwanie zdarzy?? w tak bliskim i tak dalekim Drohobyczu.
Ogromne znaczenie ma pami?? o Muzeum wyra??ona darowiznami dyplomantek polonistycznych studiów podyplomowych na Ukrainie, prowadzonych m.in. przez dr Wier? Meniok; to gest nauczycielek / m?drych kobiet z ca??ej Ukrainy.
Cieszy nas gest wielu osób "po stronie polskiej" (w tym z Lublina). To nie tylko wzruszaj?ce, to bardzo wa??ne i pomocne.
Dzi?kujemy wszystkim! Dzi?kujemy za ka??d? z??otówk? i ka??d? hrywn?.
Ka??dy z Pa??stwa - z Pa?? i Panów - otrzyma Podzi?kowania oraz wskazanie, gdzie b?dzie pe??ne rozliczenie Pa??stwa wp??at / darowizn (uwagi patrz: ni??ej). Ponadto, w Muzeum Pokoju w Drohobyczu eksponowana b?dzie lista darczy??ców (oraz na naszych www lub fb).
NAJWA??NIEJSZE: zapraszamy do Drohobycza.

LISTA WP?AT / DAROWIZN
Lista darczy??ców: wp??aty z??otówkowe na konto SFBS; darowizny dla Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu
Wp??aty z??otówkowe na konto SFBS (kolejno??? alfabetyczna: nazwisko, lokalizacja, kwota z??, data wp??aty):
1. Andrzej Blusiewicz, Lublin - Marysin; 300,00 (29.10.2018)
2. Anna Bogdanowicz-Koperska, ??widnik; 500,00 (5.11.2018)
3. Alicja Katarzyna Folek, Gliwice; 100,00 (31.10.2018)
4. Iwona Krupa, Warszawa; 100,00 (2.11.2018)
5. Katarzyna Kuczy??ska-Koschany i Rafa?? Koschany, Pozna??; 500,00 (6.11.2018)
6. Marta Kurowska, Lublin; 100,00 (28.10.2018)
7. Dmytro Stetsko, Drohobycz - Kijów; 418,18 (18.11.2018)

Lista darczy??ców: Grupa polonistek, absolwentek studiów podyplomowych Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, 2016–2018 (wp??aty w hrywnach)
1. Iryna Kichtej, 300 hrn
2. O??ena Semenowa, 100 hrn
3. Swit??ana Tkaczuk, 100 hrn
4. ?arysa Andronik, 100 hrn
5. Olga Gawro??ska, 500 hrn
6. Nadija Szerocka, 100 hrn
7. Anna Gloza, 100 hrn
8. Nadija ??uk, 100 hrn
9. Tatiana Bi??yk, 100 hrn
10. Z??ata Je??e??a, 100 hrn
11. Karolina Lewczak, 100 hrn
12. Natalia Horiszko, 500 hrn
13.Katarzyna K??ymenko, 100 hrn
14. Maria Kopko, 100 hrn
15. Iryna Smarowoz, 100 hrn
16. Oksana Onufryk, 100 hrn
17. O??esia Czorna, 200 hrn
18. Iryna My??ko, 200 hrn
19. Wiera ?ysik, 100 hrn
20. Margaryta Kondratenko, 500 hrn

ZAKUPY / WYDATKI
Z otrzymanych darowizn zakupiono:
1/ najlepsz? dost?pn? w Drohobyczu i najwy??sz? aluminiow? drabin? 3 x modu??y (albowiem Uniwersytet nie posiada takowej), aby stwierdzi?, jaki jest stan sufitu po jego zalaniu oraz aby zakupiona drabina pozosta??a u??yteczn? na d??u??ej i mog??a by? stosowana do remontu czegokolwiek na wysoko??ci do 4,5 metra;
/koszt: 3 300 hrywien; zakup na miejscu w wyspecjalizowanej hurtowni; uwaga: przewiezienie analogicznego sprz?tu z Polski bardzo utrudnione, sonda?? cenowy przeprowadzono; cena analogiczna do polskich (producent nie-analogiczny)/;
2/ ??rodki czysto??ci dla wyczyszczynie parkietu Muzeum Pokoju oraz jego zawoskowania /180,00 z??otych; przywiezione z Polski; niedost?pne na Ukrainie/;
3/ nowa (wobec zalanie poprzedniej "nowej") Ksi?ga Pami?tkowa (plus notes Autografów), s??u???ca do wpisów go??ci Muzeum / 34,99 plus 21,00 z??otych/ oraz nowy dizajn gablot (kartony, ramki itp) /w ustalaniu/.
Nie wyliczamy kosztów innych, w tym pobytu, pracy na miejscu, czyszczenia mebli, ??aluzji, gablot itp.
PIENI?DZE, które wci??? zbieramy, maj? pomóc w zabezpieczeniu (remontu) sufitu i ??cian, w ich odnowieniu.
TRWA ocena, jak 1/ wyremontowa? Muzeum Pokój (poza kwesti? sufitu, jest wiele innych problemów, m.in. zafa??adowana w skutek wilgoci wyk??adzina itp)., 2/ czy mo??na zapewni? "bezpiecze??stwo" przez izolacj? na poddaszu; 3/ stan "gniazdek" elektrycznych, z których cz???? (od okien) nadal nie dzia??a; jeste??my po uzgodnieniach z administracj? obiektu w sprawie ogl?du "poddasza"; 4/ nadal pracujemy nad zamontowaniem KAMERY (i odr?bnego ???cza, pozwalaj?cego na prac? komputera via internet).
STRATY. Na ten temat przygotowujemy raport. Nie chcemy urazi? ofiarodowców, którzy przekazali nam dokumenty / darowizny - teraz uszkodzone.
ZAPRASZAMY: dzi?ki Pa??stwu mo??na znowu zwiedza? nasze Muzeum - i sprawdzi?, czy magia Schulzowskiego Gabinetu Profesorskich Osobliwo??ci nadal dzia??a!?
PRZEPRASZAMY za smrodek, jaki unosi si? od tygodni z zalanego syfitu...
ZAKUPY: dzi?kujemy osobom, dokonuj?cym przez allegro zakupów ksi???ek "festiwalowo-drohobyckich"; uzyskujemy ??rodki na zakupy bardzo cennych dokumentów /via Acta Schulziana nr 3/ i urokliwych dzie?? sztuki...
GJ


27-11-2018, 12:06:54


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs