Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

drohobycz zwierciad??o szpilki eon horusa o schulzu nasi arty??ci bruno galeria nieznanaukraina jarecka festiwal 2012 g??recka filmy noce golberg bu??garii lublin krcha cytaty o schulzu leszek m?dzik
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
538906 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
SCHULZ / FORUM O ??SMYM FESTIWALU


SCHULZ / FORUM O ÓSMYM FESTIWALU
W Drohobyczu po latach jedna pani odnalaz??a ??lad drugiej pani ...
Numer 11 (2018) Schulz / Forum po??wi?ci?? 1,5 strony Ósmej edycji Festiwalu.

Schulz / Forum to gda??skie czasopismo zajmuj?ce si? dzie??em (i osob?) Brunona Schulza, jest „miejsce spotka?? rozrzuconych po ??wiecie czytelników i komentatorów Schulza” – jak podkre??la w pierwszym numerze z 2012 roku redaktor naczelny Stanis??aw Rosiek. Przez nich wspó??tworzone, wspó??redagowane „lub cho?by tylko odwiedzane”.

Obecnie czasopismo jest organem szerszego Forum Schulzowskiego - naukowego zespo??u systematycznych bada?? dorobku Schulza i jego krytycznych analiz, rekonstrukcji biografii i relacjonowania recepcji, bada?? udost?pnianych równie?? za po??rednictwem otwartego portalu schulzowskiego http://www.schulzforum.pl/pl/.
Przedsi?wzi?cie ma ugruntowanie akademickie, Stanis??aw Rosiek zwi?zany jest z Uniwersytetem Gda??skim. Tym samym spe??nia si? powinno??? polskiej humanistyki, aby stworzy? akademicki o??rodek studiów po??wi?conych pisarzowi z Drohobycza, centrum wiod?ce o charakterze ??wiatowym.

Nie nale??y dziwi? si? zadowoleniu, ??e w spisie tre??ci numeru 11 (2018) https://issuu.com/schulzforum/docs/sch_f_11 zacnego pisma znalaz??em wiadomo??? o tek??cie Balbiny Hoppe pod tytu??em „VIII Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu”. Zadowolenie by??o nie byle jakie, Festiwal odbywa si? co dwa lata od 2004 roku, a w ukazuj?cym si? od 2012 roku Schulz / Forum napisano o Festiwalu, o ile pami?? (i podgl?d internetowy) mnie nie myli, tylko raz, aczkolwiek ekipa Schulz / Forum (i to nie jednoosoba) jest obecna na Festiwalu w Drohobyczu od lat. Wtedy swym znakomitym piórem Marek Wilczy??ski cierpliwie zrecenzowa?? publikacj? pofestiwalow?, materia??y V Festiwalu odbytego w 2012 roku, która ukaza??a si? w 2014 roku (Schulz / Forum 6, 2015).

Balbina Hoppe opisuje Festiwal w pó??torej strony tekstu. W ca??o??ci wype??nia dzia?? „noty, recenzje, przegl?dy” tego?? numeru 11 Schulz / Forum. Uczestnik festiwalowych wydarze?? w Drohobyczu "ze??mieje si? ze ??miechu" i od razu pu??ci oko. Bo na przyk??ad Pani Hoppe zauwa??y??a, i to jej sukces, ??e by?? Adam Zagajewski i wyg??asza?? na otwarcie, ale ??e by?? Sjon, doprawdy barwny pisarz islandzki (t??umacz?cy Schulza na tak dla nas odr?bny i wyj?tkowy j?zyk), równie?? otwieraj?cy swym wyst?pieniem Festiwal – ju?? nie.

Itd, itd, itakdalejowa? mo??na d??ugo, lecz jest co?? ??enuj?cego ponad miar?. Pani Hoppe ani si? zaj?kn???a o obecno??ci najwybitniejszych poetów i pisarzy ukrai??skich, dla których spotkanie w Drohobyczu ma wyró??nion? warto???. Schulz jest wa??nym pytaniem w dyskursie nacjonalistyczno-kulturowym. B?dzie g??upio, Pani Balbino & Schulz / Forum, kiedy na przyk??ad Jurij Andruchowycz albo Serhij ??adan dostanie Nobla.

Grzegorz Józefczuk

PS. A o co chodzi z T??uj?, której siedlisko widzia??a Pani Balbina Hoppe? Czytajcie https://issuu.com/schulzforum/docs/sch_f_11


21-03-2019, 05:50:37


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs