Imieniny: Bernarda, Sobiesława, Samuela
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

nasi arty??ci krcha golberg festiwal 2012 filmy galeria bu??garii zwierciad??o drohobycz szpilki g??recka bruno leszek m?dzik noce eon horusa cytaty o schulzu o schulzu lublin jarecka nieznanaukraina
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
538914 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
Schulzowski ??Niewyczerpany transformista? Teatru Mumerus w re??yserii Wies??awa Ho??dysa


Premiera, od lewej: Ho??dys, Mancewicz, Maksymow i Lencznewska

29 czerwca 2013 roku niezale??ny krakowski Teatr Mumeros przedstawi?? premier? spektaklu inspirowanego proz? Brunona Schulza. To przede wszystkim popis talentu aktorskiego Aleksandra Maksymowa (z drohobyckiego teatru Alter), który najprostszym ??rodkami – ruchem, gestem, mimik? – chce wykrzesa? bogat? i w??asn? teatraln? interpretacj? schulzowskiej prozy.

Sasza Maksymow od pó?? roku przebywa w Krakowie w ramach stypendium Gaude Polonia. Zwi?zany z teatrem Alter w Drohobyczu, najwyra??niej w aktorstwie widzi swoje powo??anie, w aktorskie bez s??ów, w sztuce mimu. Ju?? wcze??niej przygotowa?? autorski, znakomity schulzowski spektakl „Ptaki”, bardzo klarowny i dynamiczny, sugestywny i dobry aktorsko, jaki mogli??my m.in. ogl?da? w Lublinie w ubieg??ym roku. W spektaklu „Niewyczerpany transformista” ogromnie rozbudowa?? potencja?? mo??liwo??ci kreowania postaci i sytuacji, opowiadania ruchem i cia??em, poniek?d sam staj?c si? tym tytu??owym „niewyczerpanym transformistr?”. Paradoksalnie, stwarza to widzowi pewne trudno??ci w odbiorze, gdy?? tempo tych transformacji jest tak du??e, ??e chwilami publiczno??? nie ma czasu na rozpoznanie sens pewnych scen, wi?c najbardziej reaguje na gesty proste i czytelne, gesty klauna. Ale te??, równie?? paradoksalnie, jest w tym co?? z natury prozy Schulza, gdzie nagromadzenie znacze?? i ich nieoczekiwane konfiguracje wymagaj? dania czasu umys??owi i wyobra??ni na w??a??ciwe ich rozszyfrowanie, odczytanie. Niemniej struktura spektaklu pozostaje czytelna, a sekwencje scen s? urokliwe, niekiedy wprost zachwycaj?ce. Jak chocia??by wtedy, kiedy Maksymow gra postacie po obu stronach „dziurki od klucza”: raz m???czyzn?, raz kobiet?. Zaskakuj?ce, jak udanie wciela si? w kobiety z rysunków Schulza, jak potrafi zmieni? w??asn? twarz. Skala pracy w??o??ona przez aktora (niew?tpliwie, dzi?ki wsparciu starszych kolegów z Mumerusa), graj?cego w tak ascetycznych warunkach, po??wiadcza, jak bardzo jest on zaanga??owany w spektakl, i jak bardzo go prze??ywa. Trzeba zatem pod???a? za jego gestami tak jakby by?? on przewodnikiem przez ró??ne motywy, opowie??ci, sytuacje zapisane w opowiadaniach Brunona Schulza.  

Spektakl dzieli si? de facto na dwie cz???ci, bardzo odmienne, ró??ne. Pierwsza to aktorski popis solo Aleksandra Maksymowa, graj?cego w klasycznie czarnym stroju i z twarz? pomalowan? na bia??o. Chwilami, i bardzo oszcz?dnie, nawet za oszcz?dnie, gra Maksymowa wspierana jest ilustracj? d??wi?kow?. Za?? w drugiej cz???ci na scenie pojawiaj? si? równie?? Anna Lenczewska i Jan Mancewicz; odmienno??? tych postaci od bohatera pierwszej cz???ci podkre??laj? mi?dzy innymi barwne stroje o do??? dowolnych odniesieniach do bohaterów prozy Schulza (np. Mancewicz jest klaunem z czerwonym nosem – pi??eczk?). Du??o tu muzyki, pojawiaj? si? s??owa z opowiada?? Schulza. Interpretacji takiej konfrontacji postaci - aktorów mo??e by? wiele, tak jak na wiele sposobów mo??emy interpretowa? zjawisko i proces kreacji wed??ug Schulza.

Teatr Mumerus, któremu przewodzi Wies??aw Ho??dys, wystawi?? „Niewyczerpanego transformist?” na scenie Teatr Zale??nego Politechniki Krakowskiej, która udost?pnia j? niezale??nym, profesjonalnym grupom. Scena mie??ci si? w XVI-wiecznych piwnicach przy ul. Kanoniczej 1 – i ten kontekst miejsca pot?guje niezwyk??o??? schulzowskiej prozy i czerpi?cego z niej teatru.

ZOBACZ: http://www.mumerus.net

FOTO (G. Józefczuk):

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.489849447763984.1073741825.180719378676994&type=1

GJ


06-07-2013, 02:39:20


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs