Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

bruno nasi arty??ci filmy golberg szpilki leszek m?dzik cytaty o schulzu noce nieznanaukraina festiwal 2012 g??recka drohobycz lublin bu??garii eon horusa jarecka krcha zwierciad??o galeria o schulzu
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542330 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Aktualności
P??jdziesz na spacer z Brunonem Schulzem? Projekt modyfikacji Izby Pami?ci Brunona Schulza w Drohobyczu


B?d? nowe eksponaty w Izbie Pami?ci Brunona Schulza w Drohobyczu. W??ród nich: egzemplarze szkolnego czasopisma „M??odzie??” z rysunkami Schulza na ok??adkach. By? mo??e b?dzie mo??na tak??e pospacerowa? z… Brunonem Schulzem po dawnym Drohobyczu.

Izba Pami?ci Brunona Schulza w Drohobyczu wci??? pozyskuje nowe materia??y. Niebawem znajd? si? w??ród nich prawdopodobnie tak??e egzemplarze czasopisma „M??odzie??”, wydawanego przez gimnazjum im. W??adys??awa Jagie????y. Dla tego czasopisma Bruno Schulz zrobi?? co najmniej dwa rysunki reprodukowane na ok??adkowej stronie „M??odzie??y”.

M??odzie??, pismo drohobyckiego gimnazjum. Rysunek Schulza na ok??adce

M??odzie?? dzi?kuje Schulzowi za rysunek

Egzemplarze pisma b?d? dost?pne w postaci cyfrowej. Digitalizacja obejmie znaczn? cz???? zbiorów Izby Pami?ci. To jeden z elementów stypendialnego projektu Grzegorza Józefczuka „Muzeum Brunona Schulza. Pami??, dokumentacja, edukacja”, wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Kolejna ok??adka Schulza dla

Niebawem przedstawimy ten projekt w szerszym omówieniu. Poni??ej fragmenty.

OPIS PROJEKTU „MUZEUM BRUNONA SCHULZA. PAMI??, DOKUMENTACJA, EDUKACJA” (fragmenty wst?pne)

Idea ogólna 
„Muzeum Brunona Schulza. Pami??, dokumentacja, edukacja” to projekt z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, który odnosi si? do idei i szeroko rozumianej dzia??alno??ci Muzeum - Izby Pami?ci Brunona Schulza w Drohobyczu. To jedyna na ??wiecie tego rodzaju placówka po??wi?cona ??yciu, twórczo??ci i recepcji dzie??a autora „Sklepów cynamonowych”, za??o??ona 10 lat temu, zlokalizowana w historycznym gabinecie profesorskim Schulza w dawnym Gimnazjum Króla Jagie????y w jego rodzinnym Drohobyczu.

Projekt polega na opracowaniu kierunków rozwoju drohobyckiego Muzeum – Izby Pami?ci, a przede wszystkim na stworzeniu i uruchomieniu mechanizmów jego funkcjonowania zarówno jako aktywnej, oryginalnej, nowatorskiej placówki pozyskuj?cej zbiory (m.in. dzi?ki Mi?dzynarodowemu Festiwalowi Brunona Schulza w Drohobyczu jak i poprzez monitorowanie wydarze?? schulzowskich na ??wiecie) i prowadz?cej szerok?, kreatywn? dzia??alno??? edukacji kulturalnej. Ju?? sam proces pozyskiwania cz???ci zbiorów b?dzie mia?? charakter animacji i edukacji. Wykorzystywane b?d? nowe technologie w prezentacji zbiorów i nowe narz?dzia edukacji kulturalnej.

Zbiory i sposoby ich eksponowania w Muzeum – Izbie Pami?ci zostan? tak skonfigurowane, aby edukacja ukazywa??a dwie osie, panoramy kultury i naszej obecno??ci w niej – lokaln? i ??wiatow?. Placówka b?dzie popularyzowa? ??wiatow? recepcj? dzie??a Schulza, a wi?c uniwersalno??? i aktualno??? twórczo??ci Schulza, oraz b?dzie odbudowywa? i utrwala? pami?? o swoisto??ci wielokulturowych tradycji Drohobycza (dziedzictwo polsko-??ydowsko-ukrai??skie) i tej cz???ci Europy, w jakich osadzona jest twórczo??? Schulza. Edukacja kulturalna b?dzie sprz???ona z edukacj? pami?ci. Zarazem b?dzie to miejsce stale generuj?ce ró??norodne, ciekawe i inspiruj?ce dzia??ania animacyjne i edukacyjne adresowane do szerokiego grona odbiorców.

Projekt przygotowany zosta?? i b?dzie realizowany w ??cis??ej wspó??pracy z gospodarzami i twórcami tego miejsca, którym jest Centrum Polonistycznej Uniwersytetu w Drohobyczu, kierowane przez dr Wier? Meniok, z prof. Jerzym Jarz?bski jako przewodnicz?cym honorowej Rady Muzeum, jak i z innymi partnerami i liderami proschulzowskich przedsi?wzi?? w Drohobyczu, w Polsce, na Ukrainie i na ??wiecie. Zak??ada si? powo??anie Rady Wsparcia Izby Pami?ci.

Projekt. Stan obecny miejsca
19 listopada 2003 z inicjatywy Centrum Polonistycznego Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu zosta??a otwarta tzw. Wersja Wst?pna Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu, nazywana od niedawna Izb? Pami?ci Brunona Schulza. Jest to pokój na II pi?trze obecnego gmachu rektoratu w/w uniwersytetu przy ul. Iwana Franki 24, a dawniej – gabinet profesorski Brunona Schulza (wtedy budynek nale??a?? do Gimnazjum im. Króla W??adys??awa Jagie????y). Przy drzwiach pokoju wmurowano na korytarzu stosown? tablic? z portretem Schulza. Wystrój wn?trza, zaprojektowany przez za??o??yciela Centrum Polonistycznego i jego kierownika Igora Menioka, sk??ada si? z gablot i rega??ów; eksponuje si? m.in. orygina??y pierwszy wyda?? opowiada?? Schulza (ksi???ki i czasopisma), ksi???ki o Schulzu, t??umaczenia Schulza na wiele j?zyków ??wiata, listy i dary od schulzologów (np. laserowe kserokopie kolekcji listów Schulza ze zbiorów Jerzego Ficowskiego oraz ksi???ki dedykowane muzeum przez Ficowskiego ), dzie??a sztuki inspirowane twórczo??ci? Schulza, plakaty, ró??ne inne materia??y jako kontekst epoki. To jedyna tego typu instytucja - miejsce na ??wiecie po??wi?cona ??yciu, twórczo??ci i recepcji dzie??a autora „Sklepów cynamonowych”.

/…/

Projekt. Od lekcji muzealnej po wirtualny spacer z Brunonem Schulzem

Proponowane wy??ej projekty strukturalizuj?ce zbiory w okre??lone narracje b?d? przez Izb? Pami?ci oferowane w procesie edukacji kulturalnej w kilku formach, których spektrum z jednej strony otwiera „lekcja muzealna” z tradycyjnym pokazem zbiorów jak i ró??ne tematyczne pokazy audio-video z komentarzami, po edukacj? z wykorzystaniem ??wiatów on-line – wirtualny spacer po Drohobyczu Brunona Schulza lub Gra Spotka??, w której b?dzie mo??na wcieli? si? w ró??ne postacie. 

/…/

Opr. red


27-01-2014, 23:33:59


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs