Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Aktualności
  W Lublinie
  W Drohobyczu
  Wszędzie
  Polecamy
  Archiwum
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

krcha cytaty o schulzu eon horusa o schulzu jarecka nieznanaukraina galeria lublin bruno noce festiwal 2012 drohobycz filmy golberg nasi arty??ci leszek m?dzik bu??garii g??recka szpilki zwierciad??o
  Ramka


MI?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?NI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc? finansow? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?FINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?PRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542325 osób

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE 2016

1/ PROJEKT „MI?DZYNARODOWY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA >ARKA WYOBRA?NI< DROHOBYCZ 2016.

Projekt rozpocz?to w roku poprzedzaj?cym, przygotowuj?c wst?pny wniosek o dotacj? do MKiDN, któr? w drodze konkursowej uzyskano. W roku poprzednim (01.05.-31.12.2015) odby??o si? 5 wizyt studyjnych, w tym: wizyty sprawdzaj?ce trasy do miejscowo??ci, do których planowano zorganizowa? wyjazd kulturologiczny dla uczestników Festiwalu (Drohobycz-Stara Sól-Chyrów), do kompleksu Taor Karpaty (?astiwka), wizyt? w muzeach w Stryju, Truskawcu i Lwowie, wizyt? w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, spotkania uzgadniaj?ce m.in. na Pa??stwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. T? cz???? projektu rozliczono18.01.2016 roku.
VII Mi?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza odby?? si? w Drohobyczu w dniach 3-9 czerwca 2016 roku. Festiwal jest najwi?kszym na ??wiecie, systematycznie kreowanym najpowa??niejszym wydarzeniem dedykowanym autorowi „Sklepów cynamonowych”, a ka??da jego edycja jest niepowtarzaln? okazj? spotka?? oraz debat autorytetów nauki, kultury i sztuki jak i pasjonatów Mistrza z Drohobycza.
W ramach otrzymanej dotacji zrealizowano: 12 przedsi?wzi?? i wydarze?? kulturalnych oraz 20 wydarze?? towarzysz?cych; zaanga??owanych by??o 8 partnerów polskich i 5 partnerów ukrai??skich.
PROGRAM / WYDARZENIA G?ÓWNE I TOWARZYSZ?CE
W ramach programu g??ównego zrealizowano, zgodnie z projektem i harmonogramem, nast?puj?ce przedsi?wzi?cia i wydarzenia kulturalne (wg kolejno??ci realizacji):
1/ Wystawa Stanis??awa Baja (ASP Warszawa) "Genius loci. Rzeka i ludzie" w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie. Wernisa?? 2.06.2016, czynna do 25.06.2015.
2/ Wystawa Jakuba Woynarowskiego (ASP Kraków) "Martwy sezon" wg opowiada?? Brunona Schulza w Galerii Dzyga we Lwowie. Wernisa?? 2.06.2016, czynna do 30.06.2016.
3/ Wystawa fotograficzna Tomka Sikory (Warszawa) "Nie do wiary do pary" w ko??ciele ??w. Bart??omieja w Drohobyczu. Wernisa?? 3.06.2016, czynna do 15.06.2016.
4/ Wystawa zbiorowa "W 120. lecie Sali Gimnastycznej" w zabytkowej tzw. starej sali gimnastycznej Uniwersytetu (dawniej Gimnazjum im. W??adys??awa Jagie????y). Wernisa?? 3.06.2016, czynna do 15.06.2016.
5/ Koncert "Atlas Estremo" w wykonaniu grupy Karbido (Wroc??aw) i Jurija Andruchowycza (Ukraina) w Sali Teatru im. Jurija Drohobycza. W dniu 3.06.2016.
6/ Wystawa indywidualna grafika ilustratora Stanis??awa O??óga (Rzeszów) w Muzeum im. Mychaj??a Bi??asa (dawniej Willa Goplana) w Truskawcu. Wernisa?? 5.06.2016, czynna do 30.06.2016.
7/ Pokaz filmu "Bruno Schulz" i spotkanie z Agat? Tuszy??sk?. 5.06.2016.
8/ Wystawa instalacja "Maski" Piotra ?ucjana (Lublin) w kaplicy starego cmentarza przy ul. Truskawieckiej. Pokaz 5.06.2016.
9/ Spektakl "List do Boga" Anatolija Kryma w re??. Ihora S??awy??skiego, Kijowski Akademicki Teatr na Podolu (spektakl z rekomendacji Teatru im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu). Pokaz 5.06.2016.
10/ Koncert pami?ci Alfreda Schreyera (ostatniego drohobyckiego ucznia Brunona Schulza) w wykonaniu Zespo??u im. Alfreda Schreyera z zaproszonymi muzykami i ??piewakami, w Teatrze im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu. 7.06.2016.
11/ Performance V??odko Kaufmana (Lwów, Dzyga) z udzia??em Oleksandra Maksymova (Drohobycz, uczestnik programu Gaude Polonia) w synagodze w Drohobyczu. Realizacja 7.06.2016.
12/ Spektakl "Sklepy cynamonowe" Teatru Lalki i Aktora "Kubu??" (Kielce, koprodukcja polskoturecka) w Sali Teatru im. Jurija Drohobycza. 8.06.2016.
W ramach wydarze?? towarzysz?cych odby??y si? kolejno:
3.06.2016
1/ wystawa fotografii "Dom wieczno??ci. Ikonografia cmentarzy ??ydowskich" Andrasa Suranyi (Budapeszt) w synagodze,
2/ wystawa malarstwa Andrzeja A. Widelskiego (Lublin) "Z powietrza i ??wiat??a" w synagodze,
3/ wystawa malarstwa Mariusza Drzewi??skiego (Lublin) "Posadzki i manekiny" w sali gimnastycznej Uniwersytetu,
4/ performance Mariusza Drzewi??skiego i Dmytro Menioka w sali gimnastycznej Uniwersytetu,
5/ inauguracja dzia??a?? Offfestival "Alter" w Willi Jarosza.
4.06.2016
6/ podró?? kulturologiczna (ko??cio??y, cmentarze, kirkuty, rynki, budowle, krajobrazy) do Starej Soli, Chyrowa i ?astiwki,
7/ spotkanie i dyskusja "Schulz w teatrze: terror na??ladownictwa?" z udzia??em m.in. Andrija Jurkewycza (Drohobycz) i Olega Dracza (Kijów) w kompleksie konferencyjnym Taor ?astiwka,
8/ wieczór muzyczny w wykonaniu solistów Teatru im. Jurija Drohobycza z watr? i kuchni? literack? w kompleksie krajobrazowym Taor ?astiwka,
5.06.2016
9/ zwiedzanie Muzeum im. Mychaj??a Bi??asa w Truskawcu, 10/ wystawa zbiorowa ze zbiorów Muzeum Izby Pami?ci Brunona Schulza w Drohobyczu i kolekcji Stowarzyszenia w Muzeum im. Mychaj??a Bi??asa w Truskawcu,
11/ koncert tria kameralnego podczas wernisa??u w Muzeum im. Mychaj??a Bi??asa w Truskawcu,
12/ autorskie oprowadzania po wystawie Stanis??aw O??óg w Muzeum im. Mychaj??a Bi??asa w Truskawcu,
13/ spektakl "Do ??wiat??a" wg Iwana Franki w re??. Jurija Jurkewycza, Teatr Alter (Drohobycz), w Willi Jarosza w Drohobyczu,
14/ monodram "Femina" Józefa Markockiego, Teatr Formy (Wroc??aw), w Teatrze im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu,
7.06.2016
15/ Spotkanie dla Jerzego Ficowskiego, pokaz video rejestracji "dla Drohobycza" z 2003 roku,
16/ Spotkanie dla Jerzego Ficowskiego, pokaz filmu "Cz??owiek Pogranicza",
17/ Drohobycz nieznany, w?drówka po mie??cie (wej??cie na wie??? Ratusza, wej??cie do dawnych willi i pa??aców),
18/ "Kraj ten ca??y pok??ada si? niebu..." nocny spacer z pochodniami ??ladami ??ycia i twórczo??ci Brunona
Schulza, z czytaniem fragmentów opowiada??,
9.06.2016
19/ Teatr w foyer: "Wieczorek w stylu retro" w re??. Oleksandra Korola, Lwowski Akademicki Teatr Dramatyczno-Muzyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu,
20/ Czytanie Ksi?gi Brunona Schulza nagrywanie video czytania fragmentów prozy Schulza w Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu.
ZWI?ZKI Z LUBLINEM
Arty??ci/ ludzie kultury/ uczestnicy z Lublina bior?cy udzia?? w VII Mi?dzynarodowy Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu.
Wystawa g??ówna: Mariusz Drzewi??ski (Lublin): „Posadzki i manekiny”; Ma??gorzata Rybicka (Lublin): plakaty. Wystawa w synagodze: Andrzej A. Widelski (Lublin): „Z powietrza i ??wiat??a”. Wystawa specjalna: Piotr ?ucjan (Lublin). Wystawa zbiorowa w Truskawcu:
Bart??omiej Micha??owski (Lublin). Oraz prace na wystawie zbiorowej: Andrzej Kot (Lublin): „Alfabety”, Tadeusz Mys??owski (Lublin – Nowy Jork): Art Book „12 par r?k dla Brunona Schulza”, Lucjan Demidowski (Lublin), fotografie.
Uczestnicy sesji naukowej, konferencji kulturologicznej, spotka?? z pisarzami i poetami:
Tomasz Dostatni OP (Lublin), Jadwiga Mizi??ska (UMCS Lublin), Bohdan Zadura (Pu??awy – W-wa – Lublin), Grzegorz Józefczuk (Lublin).
W roli uczestników/ obserwatorów m.in.: Aleksandra Zi??czuk (??ywa Mowa), Agnieszka Wi??niewska (O??rodek w Bramie Grodzkiej) i inni.
G??ówny wspó??organizator: Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza w Lublinie. Wizualizacja Festiwalu: Ma??gorzata Rybicka (Lublin).
PROMOCJA
W mediach i portalach instytucji kultury oraz na portalach spo??eczno??ciowych polskich i ukrai??skich ukaza??y si? informacje o udziale miasta Lublin w Festiwalu, mi?dzy innymi:
a/ na stronach Instytutu Polskiego w Kijowie, Konsulatu RP we Lwowie; b/ Instytutu Ksi???ki w Krakowie; c/ w relacji o. Tomasza Dostatniego dla Gazety Wyborczej Lublin; d/ w mediach Drohobycza: w patronackim pi??mie lokalnym majdan.drogobych.net /Gazeta Maydan, Drohobycz/, w Halickiej Zorzy.
O Festiwalu informowa??y tak presti??owe media jak Kana?? 5 Telewizji Ukrai??skiej oraz kana?? specjalny Rady Najwy??szej Ukrainy, gazeta Ukrai??ska Prawda, portal kulturalny Zbruc, portal zix.
WSPÓ?ORGANIZATORZY
Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego; Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu; Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu.
WSPÓ?ORGANIZATORZY I PARTNERZY
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytut Ksi???ki w Krakowie, Instytut Polski w Kijowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Prezydent miasta Lublin, Mer miasta Drohobycz oraz Pa??stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu,
Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, Stowarzyszenie Artystyczne Alter w Drohobyczu
WSPÓ?PARTNERZY
Fundacja Chro??my Dziedzictwo w Lublinie, Miejska Biblioteka im. Wiaczes??awa Czornowo??a, Drohobycz, Muzeum Mychaj??a Bi??asa, Truskawiec, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Wo??nickiego, Galeria Dzyga, Lwów.
PATRONAT HONOROWY
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Konsul Generalny RP we Lwowie, Prezydent miasta Lublin, Mer miasta Drohobycz.
FINANSOWANIE
Umowa z MKiDN z dn. 26.10.2015, nr 09349/15/FPK/DWZ, tryb: konkursowy (program: Promocja kultury polskiej za granic? 2016 – Promesa). Akceptacja rozliczenia: 30.12.2016.
Realizacja (drugi etap): 01.01.2016-30.09.2016. Nie komercyjny: bez biletów, op??at itp.
Dotacja: 40 000,00, inne ??rodki: 26 387,83, w tym: finansowe ??rodki w??asne: 5 405,01, dotacja Miasto Lublin: 6 000,00, pozosta??e darowizy: 12 982,82. Razem projekt: 66 387,83


2/ PROJEKT „HADES SZEROKA ART. FESTIVAL 2016” / LUBLIN
PROGRAM
4-7 maja 2016, Hades-Szeroka, Lublin, ul. Grodzka 21
4 MAJA, ??RODA,
GODZ. 18. Promocja ksi???ki: Bruno Schulz, „Arty??ci z Drohobycza, Lilien i Lachowicz”, wydanej przez Warsztaty Kultury i Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza. Prowadzi: Grzegorz Józefczuk.
Ksi???ka zawiera zapomniane teksty Brunona Schulza, odnalezione i przypomniane po wojnie po raz pierwszy, po??wi?cone dwóm wielkim artystom urodzonym w Drohobyczu, których twórczo??ci równie?? jest w Polsce zapomniana. Efraim Moj??esz Lilien (1874-1925) by?? jednym z najbardziej znanych ??ydowskich, nowatorskich rysowników i grafików swego czasu, ilustrowa?? m.in. Stary Testament. Feliks Lachowicz (1884-1941) by?? polskim malarzem amatorem, stworzy?? jedyn? w swoim rodzaju malowan? „Histori? miasta Drohobycza”. Ksi???ka ukazuje si? w nowym cyklu Acta Schulziana, zainaugurowanym przez Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu.
GODZ. 19. Salon Ludzi Ciekawych, spotkanie z Igorem Stachniwem z Drohobycza, stypendyst? MKiDN Gaude Polonia
Igor Stachniw, zwi?zany ze ??rodowiskiem offowego Teatru Alter w Drohobyczu, realizuje projekt „Ulica Lipowa. ??ycie cmentarza. Laboratorium artystyczne pracy badawczej” inspirowany cmentarzem przy ulicy Lipowej w Lublinie ??o??nierzy Ukrai??skiej Armii Ludowej atamana Symona Petlury, którzy wspólnie z legionistami Józef Pi??sudskiego walczyli przeciw bolszewikom. Co si? sta??o z ??o??nierzami, którzy z konieczno??ci osiedli w Lublinie?
GODZ. 20.00.
Wernisa?? wystawy „Hades Szeroka Art. Festiwal”. Pocz?stunki.
5 MAJA, CZWARTEK
GODZ. 17. Pogadanka dla dzieci i doros??ych dr Andrzeja A. Widelskiego: „Angelus o Anio??ach”, po???czona ze zwiedzaniem Kaplicy ??w. Trójcy na zamku. Spotkanie przy Kaplicy ??w. Trójcy.
GODZ. 18. Salon Ludzi Ciekawych, spotkanie z Paw??em P. Reszk?, autorem ksi???ki „Diabe?? i tabliczka czekolady”, nominowanej do fina??u Nagrody im. Ryszarda Kapu??ci??skiego za Reporta?? Literacki za rok 2015.
Zbiór tekstów Paw??a Piotra Reszki, dziennikarza lubelskiej Gazety Wyborczej, to pierwsza od lat ksi???ka reporterska powsta??a w lubelskim ??rodowisku dziennikarskim, oceniana tak wysoko. Ksi???ka znalaz??a si? w gronie pi?ciu finalistów VII edycji Nagrody im. Ryszarda Kapu??ci??skiego za Reporta?? Literacki. Laureata nagrody poznamy 21 maja.
GODZ. 19. Etno i klasyka. Koncert grupy Si? Gra.
Grupa powsta??a w 1996 roku, obecnie gra w sk??adzie: Jarek Adamów, Bart??omiej Sta??czyk i Robert Brzozowski. Inspiruje si? muzyk? tradycyjn? Europy ??rodkowej, w 2010 grupa wyda??a drug? p??yt? „Memories of the Stone”, nagran? w synagodze we W??odawie.
6 MAJA, PI?TEK,
GODZ. 19. Gitara i ??piew. Koncert urodzinowy gitarzysty Jakuba Niedoborka, ??piewaj?: Borys Somerschaf oraz Patryk.
Jakub Niedoborek to jeden z czo??owych polskich gitarzystów, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, adiunkt na UMCS, prekursor wykona?? muzyki flamenco w Polsce, wspó??twórca wielu projektów i formacji po??wi?conych muzyce latynoameryka??skiej, argenty??skiej, perskiej, ??ydowskiej… Borys Somerschaf - dyrygent, kompozytor i znakomity wokalista, specjalizuj?cy si? w wykonaniach romansów rosyjskich. Patryk – samorodny talent, zwi?zany z kultowymi zespo??ami romskimi. Koncert b?dzie muzycznym obrazem tradycji z jednej strony kultury rosyjskiej, z drugiej – romskiej. A poniewa?? w dniu koncertu Jakub Niedoborek obchodzi urodziny, to zaprezentuje ca??? palet? swych mo??liwo??ci.
W PRZERWACH, OKO?O GODZ. 20, GODZ. 21:
Aukcja sztuki i osobliwo??ci na rzecz Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu.
Kuchnia wielokulturowa: tajemnice zupy migda??owej. Prezentuj?: El??bieta Cwalina i Waldemar Sulisz. Pocz?stunki.
7 MAJA, SOBOTA
GODZ. 18. Spektakl wg fragmentów „Opisu obyczajów" ks. J?drzeja Kitowicza, Stacja Teatr w Konopnicy, kreacja zbiorowa.
Stacja Teatr to, jak podaj? sami twórcy, „ochotniczy teatr w gminie Konopnica”. Idea teatru zrodzi??a si? w 2013 roku – z inspiracji Waldemara Sulisza. „Opis obyczajów” to trzeci spektakl pasjonatów z gminy Konopnica, premiera mia??a miejsce 12 grudnia 2015 w Domu kultury w Motyczu.
GODZ. 20.30. Muzyka miejska. Koncert z pota??cówk?: Czarne Lwy z Przedmie??cia
Lubelska kapela Czarne Lwy z Przedmie??cia wykonuje taneczne szlagiery wszechczasów. Dzi?ki unikatowemu brzmieniu kapeli, jazzowemu i stylowemu, muzycy przywracaj? aur? czasów, kiedy na parkietach królowa??o tango, walc, swing…
UWAGA: Na koncerty prosimy rezerwowa? miejsca, nr telefonu: 607-260-770.
Spotkanie publiczne, prowadzenie Grzegorz Józefczuk, Tomasz Dostatni. Miejsce: Hades Szeroka, ul. Grodzka 21.
FINANSOWANIE
Umowa z Gmina Lublin nr 180/KL/16 z dn. 07.03.2016. Tryb konkursowy. Rozliczenie: 19.10.2016. Realizacja: 07.03.2016-15.05.2016. Nie komercyjny: bez biletów, op??at itp.
Dotacja: 8 000,00. Inne ??rodki: finansowy wk??ad w??asny: 2 738,98. Razem projekt: 10 738,98
Zrealizowano z pomoc? finansow? miasta Lublin.

3/ PROJEKT „BRUNO4EVER 2016. DNI BRUNONA SCHULZA” / LUBLIN
PROGRAM. Cz???? wiosenno-letnia
6 kwietnia godz. 18, Hades Szeroka, Salon Ludzi ciekawych.
Spotkanie ze Zbigniewem Nestorowiczem, historykiem, kolekcjonerem, badaczem dziejów miasta: „Tajemnice dawnych pocztówek czyli sentymentalna podró?? po Lublinie”
5 maja godz. 18, Hades Szeroka, Salon Ludzi Ciekawych.
Spotkanie z Paw??em R. Reszk?, lubelskim dziennikarzem, autorem zbioru reporta??y „Diabe?? i tabliczka czekolady”, nominowanego do Nagrody im. Ryszarda Kapu??ci??skiego – laureat tego konkursu /razem z HS Art. Festival/.
12 lipca godz. 19, Hades Szeroka. W urodziny Brunona Schulza.
Spotkanie z Igorem Stachniwem z Drohobycza (Teatr Alter), stypendyst? programu Gaude Polonia Narodowego Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.
Pokaz fotografii i prezentacje video z VII Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (3-9 czerwca 2016) – udzia?? artystów i ??rodowisk lubelskich.
Happening artystyczny: „P?pkowe Brunona”.
13-14 lipca, ul. Lipowa / cmentarz, ul. Firlejowska / dawna cementowania, fabryka eternitu.
Performance Igora Stachniwa (Drohobycz/ Ukraina): „Zostaje (nie) pami??. Mam nadziej?”. Fina?? projektu: „Ulica Lipowa. ??ycie cmentarza. Laboratorium artystycznej pracy badawczej…”.
23 lipca godz. 19, Hades Szeroka
Spotkanie z Wier? Meniok, dyrektorem Mi?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu.
PROGRAM. Cz???? jesienno-zimowa
2 listopada godz. 19, Hades Szeroka, Spotkanie Zaduszkowe.
Zaduszki schulzowsko-drohobyckie. Wspominki i filmy.
KU PAMI?CI:
BRUNO SCHULZ (1892-1942), obywatel wielokulturowego Drohobycza, polski pisarz i artysta, autor „Sklepów cynamonowych” i „Sanatorium pod klepsydr?”.
IGOR MENIOK (1973-2005), twórca Centrum Polonistycznego Uniwersytetu w Drohobyczu i Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Nasz Przyjaciel.
W?ADYS?AW PANAS (1947-2005), historyk i teoretyk literatury, schulzolog – autor m.in. „Bruno od Mesjasza”, badacz Lublina – autor „Oka cadyka”. Przyjaciel Drohobycza i patron naszych spraw schulzowsko-drohobyckich. Nasz Przyjaciel.
JERZY FICOWSKI (1924-2006), poeta, eseista, Cz??owiek Pogranicza, najwa??niejszy „rozumiej?cy” badacz ??ycia i dzie??a Brunona Schulza.
MA?GORZATA KITOWSKA-?YSIAK (1953-2012), historyczka i krytyczka sztuki, badaczka twórczo??ci plastycznej Brunona Schulza.
JURKO POKALCZUK (1941-2008), ukrai??ski pisarz i t??umacz, go??? Drugiego Festiwalu 2006.
WALERY SKOTNY (1948-2011), wieloletni rektor Uniwersytetu w Drohobyczu, inicjator wielostronnych dzia??a?? na rzecz wspó??pracy ukrai??sko-polskiej. Pierwszy, który by?? „za Schulzem”.
ZENON FILIPOW (1945-2012), mi??o??nik gór i fotografii, inicjator plenerów artystycznych w Drohobyczu, fotografik, kronikarz Drohobycza, autor m.in. wyj?tkowej ksi???ki-albumu „Sztuka drohobyckiej fotografii”. Uczestnik festiwalu „Bruno4ever 2009”.
DOREEN DAUME (1957-2013), eseistka, pianistka, t??umaczka literatury polskiej na niemiecki, prze??o??y??a: „Sklepy cynamonowe” (2008), „Sanatorium pod klepsydr?” (2011).
ALFRED SCHREYER (1922-2015), skrzypek, pedagog, dzia??acz kulturalny polsko-??ydowski, ucze?? Brunona Schulza, twórca chóru „Odrodzenia” i s??awnego zespo??u, z którym ??piewa?? m.in. dawne polskie tanga.
AMIR GUTTFREUND (1963-2015), matematyk i pisarz, uhonorowany presti??owymi nagrodami, autor m.in. „The Legend of Bruno and Adella” (2014). Uczestnik Czwartego Festiwalu 2010 (napisa?? o pobycie w Drohobyczu artyku?? „A City as Heroine” w Haaretz, Jun 03, 2010).
ORAZ Tajemnicza Drohobycka PANI MARTA (zm. 2016). Przyjació??ka.
Prowadzi Grzegorz Józefczuk.
3 listopada godz. 18, Sala wystawowa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie.
Wystawa zbiorowa „Mi?dzy Ilustracj? a Sztuk? IX”. Czynna 3-10.XI. 2016. Prace artystów: Stanis??aw O??óg (Rzeszów), Sergiej Slepuchin (Jekaterinburg), Mariusz Drzewi??ski (Lublin), Grzegorza Józefczuka (Lublin) plus ikonografia Festiwali Schulzowskich i Bruno4ever oraz filmy video.
8 listopada godz. 11, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie.
Spotkanie „Seniorzy w bibliotece”, prowadzi Grzegorz Józefczuk
8 listopada godz. 19, Hades Szeroka, Salon Ludzi Ciekawych.
Spotkanie z dr Ariko Kato, Nagoya University Of Foreign Studies, Japan: O Brunonie Schulzu w Japonii i nie tylko….
9 listopada godz. 17.15, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie / Hades Szeroka.
Spotkanie ze Stanis??awem O??ogiem, artysta grafikiem – ilustratorem, sala wystawowa WBP
9 listopada godz. 19.15, Hades Szeroka.
„Performatywne czytanie Brunona Schulza”. Muzyczny Spektakl „D??ango Bango”- Koncert z Schulzowskim Cytatem. Wyst?puj?: Jakub Niedoborek (gitara) oraz Patryk Hofman & Adam Krzy??anowski (gitary i ??piew) oraz zaproszeni go??cie czytaj?cy fragmenty prozy Schulza w ró??nych j?zykach ??wiata.
19-26 listopada. Wyjazd do Drohobycza / Ukraina.
Udzia?? w programie „Druga Jesie??” - w 74. rocznic? ??mierci Brunona Schulza.
WSPÓ?PRACA. Hades Szeroka w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci??skiego w Lublinie, Fundacja Ponad Granicami im. ??w. Jacka Odrow???a, Galeria Micha??owski, Warsztaty Kultury w Lublinie & Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu (Ukraina), Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina).
Zrealizowano z pomoc? finansow? miasta Lublin.
FINANSOWANIE. Umowa z Gmin? Lublin nr 179/KL/16 z dn. 07.03.2016. Tryb konkursowy. Rozliczenie: 30.01.2017. Realizacja: 07.03.2016-31.12.2016. Nie komercyjny: bez biletów, op??at itp.
Dotacja: 18 000,00. Inne ??rodki: finansowy wk??ad w??asny: 4 206,12. Razem projekt: 22 206,12.

4/ POZA PROGRAMAMI
Salon Ludzi Ciekawych: Ewa Pilipczuk, 13 stycznia 2016, Hades Szeroka
Salon Ludzi Ciekawych: O??eksandr Bojczenko, 30 sierpnia 2016, Hades Szeroka

SPRAWOZDANIE 2015

BRUNO4EVER 2015 * SPIS WYDARZE??
A/ CZ???? I: KWIECIE?? - LIPIEC

4 spotkania, wszystkie w Hades Szeroka:
1/ 6.05. 2015, Krzysztof Willmann / Warszawa, kolekcjoner, pasjonat Kresów, historii i Brunona Schulza; pokaz video
2/ 19.05. 2015, Jurij Andruchowycz oraz wroc??awska grupa Karbido/ Iwano-Frankiwsk, wybitny pisarz, poeta, wokalista ukrai??ski; wsparcie koncertu „Atlas Estremo”
3/ 17.06. 2015, Andrij Jurkiewicz / Drohobycz, stypendysta Gaude Polonia, szef teatru Alter Drohobycz
4/ 29.07. 2015, Marc Sagnol / Pary??, dyplomata francuski, mi??o??nik Brunona Schulza; pokaz filmu

1 wydarzenie performatywne, Centrum Kultury i Hades Szeroka:
12.07.2015, udzia?? w spektaklu „Sanatorium” Andrija Jurkiewicza, na fina?? stypendium Gaude Polonia, z udzia??em teatru Alter/ Drohobycz i Zespo??u im. Alfreda Schreyera; spotkanie z autorami

1 happening artystyczny, Hades Szeroka:
10.07.2015, wyst?p Zespo??u im. Alfreda Schreyera z Drohobycza /muzyka wielokulturowa/

1 wystawa dokumentacyjno-plastyczna, Hades Szeroka /Sala Sztukmistrza i Taras Sztuki/:
10.07.2015 /przez 2 tygodnie, cz???? d??u??ej/


B/ CZ???? II: WRZESIE?? – LISTOPAD

1 spotkanie, Hades Szeroka:
5.11.2015, o. Tomasz Dostatni OP / duchowny, publicysta, uczestnik wydarze?? schulzowskich

1 wystawa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci??skiego:
3.11.2015 /wernisa?? o godz. 18, czynna dwa tygodnie/ wystawiane prace m.in. Mariusz Drzewi??ski, Stanis??aw O??óg, Wojciech Walkiewicz, Marian Oleksiak, Igor Feciak, Krzysztof Piotrowski, Olena Muraszka, Andrzej A. Widelski, Tadeusz Mys??owski i inni oraz dokumentacje video i inne.

1 dzia??anie per formatywne, Hades Szeroka:
3.11.2015 / czytanie Schulza, po wernisa??u wystawy w WBP/

1 wyjazd zagraniczny:
18-21.11.2015, wyjazd do Drohobycza /udzia?? w programie „Druga Jesie??”, prowadzenie spotka?? i dyskusji/

C/ DODATKOWE INFORMACJE:
Jurij Andruchowycz otrzyma?? na nasz wniosek Medal Prezydenta miasta Lublin, wr?czony podczas spotkania

SPRAWOZDANIE 2014

PROGRAM ZREALIZOWANY. BRUNO4VER 2014. DNI BRUNONA SCHULZA
I CZ???CI, 12 kwietnia - 12 lipca 2014
Spotkania x 4:
24 kwietnia: Josif Karpin, Hades Szeroka / koncert /
18 czerwca: Piotr ?ucjan, Hades Szeroka
6 lipca: Leonid Golberg, Hades Szeroka
12 lipca: Wiera Meniok, Andrzej Widelski, Mariusz Drzewi??ski, Hades Szeroka
Prowadzi??: Grzegorz Józefczuk
Spektakl teatralny x1
8.07. Teatr Alter, „Scenariusz dla trzech aktorów”, sala WOK, przestrze?? publiczna
Wystawa x 1
12 lipca, wystawa dokumentacji foto festiwalu „Bruno4ever”, Hades Szeroka

II CZ????, 14 listopada – 28 listopada 2014
Spotkania x 3
3 listopada: Wiera Meniok, Instytut Filologii Polskiej KUL
4 listopada: Jan Gondowicz, Czytelnia WBP
5 listopada: Andrij Jurkiewicz, Dmytro Meniok, Hades Szeroka
Koncert x 1
5 listopada, Jakub Niedoborek, grupa „D??ango-Bango”, Hades Szeroka
Wystawa x 1
4 listopada, wernisa??, wystawa zbiorowa „Mi?dzy ilustracj? a sztuk? 5”, sala WBP, wystawa zbiorowa (Mariusz Drzewi??ski, Lublin, W??odzimierz Finke, ?ód??, Piotr ?ucjan, Lublin, Wojciech Walkiewicz, W-wa, S??awomir Wójtowicz, Stanis??aw O??óg, Rzeszów).
Spotkanie w Drohobyczu x 1
20 listopada: Wiera Meniok,Andrij Jurkiewicz, Mariusz Drzewi??ski, Grzegorz Józefczuk, Klubokawiarnia „82100”

HARMONOGRAM PROGRAMU
HADES SZEROKA ART. FESTIVAL 2014
Spotkania / Salon Ludzi Ciekawych x 4
15 marca: Marta Ka??u??niacka, Hades Szeroka
26 marca: fotograficy z Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego – Krzysztof Kuzko, Grzegorz Pawlak, Robert Pranagal, Hades Szeroka
24 kwietnia: Josif Karpin, Hades Szeroka /dyskusja nt. historii ??ydów Galicji/
25 kwietnia: Leonid Golberg, Hades Szeroka /sytuacja dziennikarza na Ukrainie Zachodbniej/

Koncert z dodatkami x 1
11 czerwca: Caci Vorba i przyjaciele, Hades Szeroka

Wystawa x 1
1-15 czerwca, Hades Szeroka

Pokaz kuchni wielokulturowej x 2
25.04., 11.06.2014, Hades Szeroka  Festiwale


  NewsLetter

Podaj swój e-mailBądź na bieżąco
z najważniejszymi wydarzeniami związanymi
z postacią Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Paweł Górski | Wykonanie: ATLabs