Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Festiwal w Drohobyczu
  Pocz─?tki Festiwalu
  II Festiwal 2006
  III Festiwal 2008
  IV Festiwal 2010
  V Festiwal 2012
  Partnerzy Patroni
  Relacja
  24 V 2010
  25 V 2010
  26 V 2010
  27 V 2010
  28 V 2010
  29 V 2010
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

drohobycz eon horusa golberg bu??garii leszek m─?dzik zwierciad??o o schulzu cytaty o schulzu jarecka nieznanaukraina noce galeria szpilki nasi arty??ci bruno lublin festiwal 2012 g??recka krcha filmy
  Ramka


MI─?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?ÜNI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc─? finansow─? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi─?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?üFINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?üPRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542332 os├│b

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

To ju?? czwarty Festiwal w Drohobyczu

Ju?? czwarty. Chocia?? dla mnie pierwszy. Mi─?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza ponownie o??ywi?? ma??y kresowy Drohobycz. Poruszy?? teatr miejski, dawne Gimnazjum W??adys??awa Jagie????y, inne budynki dzisiejszego Uniwersytetu, place, uliczki, Du??─? Synagog─?. Zgromadzi?? naukowców, malarzy, pisarzy, ??piewaków, aktorów, fotografów, re??yserów. Ludzi z Polski, Ukrainy, Czech, Austrii, W─?gier, USA, Izraela, Brazylii, Japonii…Dok??adnego programu nie sposób przytoczy─?. By?? zbyt obfity, a poza tym ka??dy zainteresowany mo??e zapozna─? si─? z nim – chocia??by na tym portalu. Relacje ze wszystkich wydarze??, jakie odby??y si─? w przeci─?gu tego tygodnia mog??yby zape??ni─? co najmniej ksi─???k─? wielko??ci tej, jaka zosta??a wydana przy okazji towarzysz─?cej Festiwalowi konferencji (Bruno Schulz jako bohater literacki – Schulzowskie inspiracje i interpretacje. Notatki literackie i naukowe IV Mi─?dzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu – warto przejrze─?!). Bo dzia??o si─? naprawd─? du??o.

26-28 maja; panel konferencyjny 

Punktem programu, na który czeka??am z najwi─?ksz─? niecierpliwo??ci─?, by??a cz─???─? konferencyjna. Nic dziwnego. Z ca??ego ??wiata zjechali si─? schulzolodzy, prezentuj─?cy efekty swoich zmaga?? z t─? nadzwyczajn─? proz─?. Z perspektywy studentki polonistyki, czytaj─?cej do poduszki (naturalnie ??e z konieczno??ci) teksty naukowe, sesja takowa jest warto??ci─? sam─? w sobie. Tym bardziej, je??li bior─? w niej udzia?? tak wybitni badacze jak Jerzy Jarz─?bski, Micha?? Pawe?? Markowski czy Stanis??aw Rosiek. Ale i inne referaty nie nu??y??y, chocia?? realnym problemem stawa?? si─? chwilami j─?zyk wyk??adów. O ile nieco zaniedbany przeze mnie angielski, z niewielk─? pomoc─? wspó??towarzyszy, by?? do rozszyfrowania (przecie?? ka??dy, bez wyj─?tku ka??dy, powinien zna─? angielski, w ko??cu to j─?zyk mi─?dzynarodowy, ma wi─?c swoje uzasadnienie na mi─?dzynarodowym festiwalu), to ju?? ukrai??ski zaskoczy?? mnie i zawiód??. Na ulicy, w sklepie czy w restauracji by??am w stanie dogada─? si─? z ka??dym (uda??o si─? nawet pozna─? sekretny sposób na k─?piel w ciep??ej wodzie w akademiku, w którym mieszka??am). Tymczasem okaza??o si─?, ??e mimo znajomo??ci rosyjskiego (i polskiego, rzecz jasna, a wszak to j─?zyki pokrewne z ukrai??skim, ta sama rodzina s??owia??ska!), mia??am pewne problemy w odbiorze tekstu naukowego wyg??aszanego po ukrai??sku. Nic to jednak. Nie po to organizatorzy przygotowali ksi─???k─? z materia??ami konferencyjnymi w trzech j─?zykach, abym mia??a teraz narzeka─?.

Zaskoczy??a te?? inna rzecz. Mnóstwo ludzi z obcych, czasem tak odleg??ych kulturowo krajów jak Japonia, okaza??o si─? ??wietnymi znawcami tematu. Ma??o tego – doskona??ymi u??ytkownikami ojczystego j─?zyka Schulza. Nie musz─? dodawa─?, jak bardzo u??atwi??o mi to zadanie. Mam tu na my??li mi─?dzy innymi Lajosa Palfavi z W─?gier, który przedstawi?? referat o schulzowskich inspiracjach w twórczo??ci swojego rodzimego pisarza Ottona Tolnaiego czy te?? tekst Ariko Kato z Tokio, która zbada??a dok??adnie relacje pomi─?dzy tekstem opowiada?? Schulza a jego oryginalnymi rysunkami.

Festiwal Arka Wyobra??ni sta?? si─? te?? okazj─? do spotkania t??umaczy dzie?? Schulza z ca??ego ??wiata. Pod przewodnictwem Andrzeja Paw??yszyna wzi─?li w niej udzia?? Kris van Heuckelom z Belgii, Henryk Siewierski z Brazylii, Doreen Daume (Austria), Gabor Korner (W─?gry), Wiera Meniok (Ukraina) czy Igor Klekh (Rosja). Do??wiadczenie o tyle wa??ne, ??e proza ta – wcale nie??atwa do odczytania w j─?zyku oryginalnym – wydaje si─? wr─?cz niemo??liwa do przet??umaczenia na j─?zyk obcy. Wymiana do??wiadcze?? i wzajemnych uwag t??umaczy jest wi─?c w tym przypadku bezcenna.

Integraln─? cz─???ci─? panelu konferencyjnego, zorganizowanego w dawnym gimnazjum, w którym Schulz uczy?? rysunku (obecnie gmach g??ówny Pa??stwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki) by??y spotkania literackie. Pisarze i poeci z Serbii, Chorwacji, Czech czy Rosji prezentowali swoje utwory, powsta??e pod wp??ywem Schulza.

Spektakle, wystawy, koncerty…

Najrozmaitsze wydarzenia artystyczne towarzyszy??y Festiwalowi od momentu jego otwarcia a?? po zako??czenie. Tylu artystów jednocze??nie Drohobycz ma okazj─? zobaczy─? chyba tylko co dwa lata przy okazji Festiwalu.

Ju?? od pierwszego dnia Festiwalu jego uczestnicy zostali wci─?gni─?ci w wir wydarze??. Po oficjalnym otwarciu zainicjowano kolejne uroczyste otwarcie – tym razem w Wilii Jarosza, gdzie zorganizowano wystawy malarzy, grafików i fotografików. W okaza??ym budynku, który notabene ma sta─? si─? nied??ugo siedzib─? w??adz uniwersyteckich, swe prace prezentowali arty??ci m.in. z Lublina, Lwowa, Drohobycza, Warszawy czy Nowego Jorku. Ró??norodno??─? prac wprawia??a w zadziwienie. Obok cyklu Posadzek z Drohobycza Mariusza Drzewi??skiego zobaczy─? mo??na by??o fantastyczne, bajecznie kolorowe obrazy Aliny Skiby, a tak??e znane doskonale lublinianom prace Piotra ?üucjana. W Wilii Jarosza nie zabrak??o tak??e artystów rodzimych – swoje fotografie zaprezentowali Igor Feciak i Zenon Filipow z Drohobycza. W galerii obrazów i grafik swoje miejsce znalaz??y równie?? prace autora tegorocznego plakatu promuj─?cego Festiwal – Tadeusza Mys??owskiego (bardziej kameralne spotkanie z tym nowojorsko-lubelskim artyst─? odby??o si─? w Centrum Alter w ??rodowe popo??udnie).

Ale willa Jarosza nie by??a jedynym miejscem w Drohobyczu, w którym mo??na by??o zasmakowa─? w prawdziwej sztuce. Na czas Festiwalu swego rodzaju galeri─? sta??a si─? te?? Synagoga Wielka. W tym pot─???nym, aczkolwiek solidnie zrujnowanym budynku swoje prace zaprezentowali Loli Kantor oraz Bart??omiej Micha??owski. Chocia?? – o zgrozo! – zasiedziawszy si─? zbyt d??ugo na wystawie poprzedniej, do synagogi dotar??am dopiero nast─?pnego dnia, wra??enie by??o niesamowite – przestrze?? zniszczonej synagogi sama w sobie wprawia??a w zadum─?, a w po??─?czeniu z wystaw─?… No có??, prosz─? zerkn─?─? na fotografie.

Ca??y Drohobycz, dzi─?ki organizatorom Festiwalu, sta?? si─?, jak powiedzieliby??my w Lublinie, „przestrzeni─? dzia??a?? twórczych”. Wymieni─? jeszcze chocia??by ciekaw─? instalacj─? uliczn─?, która od ??rody zagnie??dzi??a si─? na Placu Teatralnym. Projekt XXI wiek. Wizje Brunona Schulza zosta?? przygotowany przez Stowarzyszenie Kinovizia z Lwowa. W praktyce wygl─?da??o to tak: ca??y skwer obsiad??y papierowe kukie??ki, wyst─?puj─?ce w licznych odmianach i pozycjach, a przechodz─?cy ludzie z pasj─? fotografowali si─? z tymi schulzowskimi manekinami, które portier z mojego akademika nazwa?? strachami na wróble.

Na tym samym placu w czwartkowe popo??udnie roz??piewa??y si─? panie z zespo??u Muzyka Kresów. Tradycyjne pie??ni ludowe, polskie i ukrai??skie, w ich wykonaniu przyku??y uwag─? nie tylko uczestników Arki Brunona Schulza.

Z kolei w pi─?tek, 28 maja, m??odzi aktorzy nie tak ju?? m??odego – bo ciesz─?cego si─? sporym dorobkiem i wieloma sukcesami – drohobyckiego teatru Alter zaprezentowali premier─? nowego spektaklu. Dla niewtajemniczonych – a takich w??ród widowni by??a wi─?kszo??─? – ju?? na wst─?pie wyja??niono, ??e tajemnicze liczby w tytule „Sprawa nr 82-100” to kod pocztowy Drohobycza. By?? to drugi spektakl Alteru, jaki widzia??am i musz─? stwierdzi─?, ??e praca aktorów nie idzie na marne – grupa rozwija skrzyd??a! Pozostaje tylko mie─? nadziej─?, ??e i ten spektakl b─?dzie mo??na nied??ugo zobaczy─? w Lublinie.

Opisawszy ju?? kilka wydarze?? dokona??am spostrze??enia, ??e ani s??owem nie wspomnia??am jeszcze o go??ciach, którzy na tegorocznym Festiwalu byli prawdziwymi pere??kami. Podejrzewam jednak, ??e jest to wynik indywidualnych predyspozycji, które ci─?gn─? mnie zawsze w stron─? tego, co niszowe i nieznane, ka??─?c szuka─? nowych wra??e?? w tym, co jeszcze nieodkryte. Dla porz─?dku jednak nale??y jeszcze powiedzie─? o wspania??ym koncercie krakowskiej grupy Kroke (poniedzia??kowy wieczór) oraz o monodramie Jana Peszka(ten??e poniedzia??ek, pora popo??udniowa). Z Peszkiem mieli??my te?? okazj─? spotka─? si─? dnia nast─?pnego w G??ównym Gmachu Uniwersytetu, gdzie opowiedzia?? o rolach i inscenizacjach schulzowskich.

Festiwalowi towarzyszy??o mnóstwo innych dzia??a?? artystycznych – performance W??odka Kauffmana, prezentacja p??yty  Cynamon Jurija Andruchowycza i grupy Karbido, koncert Micha??a Hochmana i Alfreda Schreyera. Ten niesamowity „zlot” mi??o??ników twórczo??ci autora Sanatorium zako??czy?? jak zwykle nocny pochód po??─?czony z czytaniem jego prozy. Mam nadziej─?, ??e moja nieobecno??─? na tych ostatnich wydarzeniach stanie si─? dla mnie pretekstem do ponownego przyjazdu do Drohobycza.

We wspó??czesnym mie??cie Schulza nie znalaz??am ju?? cynamonowgo sklepu. Spotka??am za to wielu ??yczliwych drohobyczan, którzy – cho─? czasem nie wiedzieli nawet, kim jest ów Schulz, o którym wszyscy mówi─?, ch─?tnie s??u??yli pomoc─?. Przy tak naszpikowanym atrakcjami programie mo??na by??o bowiem, niczym Józef z opowiada??, zagubi─? si─?, kr─???─?c ulicami w poszukiwaniu upatrzonych miejsc. Pozna??am te?? wielu mi??o??ników tej prozy – „zawodowych” schulzologów i pasjonatów-amatorów, dla których to miasto, dzi─?ki Schulzowi, sta??o si─? miejscem szczególnym. Mój pierwszy Festiwal uwa??am wi─?c za udany pod ka??dym wzgl─?dem. Pierwszy, ale – mam nadziej─? – nie ostatni.

Marzena Basara
Galeria

  Festiwale


  NewsLetter

Podaj sw├│j e-mailB─ůd┼║ na bie┼╝─ůco
z najwa┼╝niejszymi wydarzeniami zwi─ůzanymi
z postaci─ů Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Pawe┼é G├│rski | Wykonanie: ATLabs