Imieniny: Stefanii, Irmy, Stanisława
  Festiwal w Drohobyczu
  Pocz─?tki Festiwalu
  II Festiwal 2006
  III Festiwal 2008
  IV Festiwal 2010
  V Festiwal 2012
  Partnerzy Patroni
  Relacja
  25 V 2008
  26 V 2008
  27 V 2008
  28 V 2008
  29 V 2008
  30 V 2008
  31 V 2008
  Warte uwagi
  Kategorie
   Stowarzyszenie
   Partnerzy
   Projekty
  Bruno4ever

  Tagi

cytaty o schulzu bruno filmy nieznanaukraina g??recka eon horusa galeria bu??garii golberg leszek m─?dzik festiwal 2012 zwierciad??o krcha nasi arty??ci lublin jarecka o schulzu drohobycz noce szpilki
  Ramka


MI─?DZYNARODOWY FESTIWAL 
BRUNONA SCHULZA
W DROHOBYCZU
"ARKA WYOBRA?ÜNI" 2018

 * DOFINANSOWANO ZE ??RODKÓW 
MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO RP


***

 Zrealizowano
z pomoc─? finansow─? 
miasta Lublin 
Bruno4ever 

BRUNOSCHULZFESTIVAL.ORG

Zrealizowano dzi─?ki wsparciu 
Miasta Lublin w ramach obchodów 
700-lecia miasta w 2017 roku 

 ***

PROJEKT WSPÓ?üFINANSOWANY PRZEZ 
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
W RAMACH PROGRAMU 
"WSPÓ?üPRACA W DZIEDZINIE
DYPLOMACJI PUBLICZNEJ 2012" 

 

Odwiedziło nas już:
542323 os├│b

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWY STAN I FUNKCJONOWANIE NASZEJ STRONY WWW.  

Mi─?dzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu

??roda, 18 czerwiec 2008
W dniach  26-31 maja odby??a si─? w Drohobyczu ju?? trzecia edycja mi─?dzynarodowego festiwalu po??wi─?conego autorowi „Sklepów cynamonowych” i zaginionego „Mesjasza”. Jego proza zosta??a przet??umaczona na 37 j─?zyków i wci─??? pojawiaj─? si─? nowe przek??ady. Tegoroczny festiwal by?? w??a??nie europejskim spotkaniem t??umaczy Schulza i schulzologów (z 17 krajów), a jego program obfitowa?? w wiele innych wydarze?? kulturalno-artystycznych.
nazwa imprezy - Zdj─?cie 001
Przed dawnym Gimnazjum W.Jagie????y
obecnie rektorat Uniwersytetu
 Motto schulzowskiego festiwalu 2008 - „ARKA  WYOBRA?ÜNI  BRUNONA  SCHULZA” – podkre??la ró??norodno??─? inspiracji, jakie daje proza i plastyka Brunona Schulza, wci─??? na nowo odkrywana przez kolejne pokolenia ludzi kultury.  Organizatorami tego wielkiego przedsi─?wzi─?cia byli: dr Wiera Meniok (Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Pa??stwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. I. Franki w Drohobyczu) i Grzegorz Józefczuk (prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza w Lublinie i dyrektor artystyczny festiwalu). Patronat honorowy obj─??? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Ambasador, Konsul Generalny RP we Lwowie.  
  Nietypow─? „ schulzowsk─? zajawk─? festiwalow─?”, a jakby to okre??li?? ??p. Prof. W??adys??aw Panas – „intryg─? niesko??czno??ci” - by?? fakt kradzie??y p??yty mosi─???nej  umieszczonej 19 listopada 2006 roku podczas poprzedniej, drugiej edycji Festiwalu, w chodniku na ulicy Tarasa Szewczenki w miejscu tragicznej ??mierci Brunona Schulza. Kradzie?? nast─?pi??a kilkana??cie dni przed rozpocz─?ciem trzeciej edycji Festiwalu i by??a szeroko opisywana w wielu mediach ukrai??skich. Z??odziej przy pomocy ??omu wyrwa?? tablic─? z fundamentu i poci─??? na siedem kawa??ków. W??adze Drohobycza zapowiada??y, ??e zostanie wykonana jej replika, ale  sko??czy??o si─? na deklaracjach.
Trzeci Festiwal poprzedzi??a konferencja prasowa we Lwowie, w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Dzyga przy ul. Ormia??skiej. Prowadzi?? j─? Andrzej Paw??yszyn, lwowski dziennikarz, wydawca i t??umacz, który obecnie pracuje nad przek??adem na ukrai??ski „Regionów wielkiej herezji” Jerzego Ficowskiego. Konferencji towarzyszy??o otwarcie  wystawy Dietera Jüdta z Berlina, autora jedynego na ??wiecie komiksu opartego na motywach opowiada?? Schulza. Oryginalne rysunki do tego komiksu (58 arkuszy) zosta??y podzielone na trzy cz─???ci – i zosta??y „rozpisane” na trzy wystawy: jedna cz─???─? znajduje si─? w Lublinie w Galerii  „Micha??owski” na ul. Grodzkiej 19, druga w??a??nie we Lwowie w Dzydze, a trzecia – w Drohobyczu. W ten artystyczno-symboliczny sposób po??─?czono trzy miasta wa??ne dla polsko-ukrai??skich, schulzowskich kontaków. Pozostaj─?c przy mediach: po raz pierwszy wydarzenia Festiwalu oraz opowie??ci o Drohobyczu i ziemi lwowskiej nadawa?? na ??ywo, za po??rednictwem transmisji satelitarnej III Program Polskie Radia, czyli popularna Trójka. Relacj─? z Festiwalu nada?? g??ówny dziennik pierwszego, najwa??niejszego programu telewizji ukrai??skiej…

nazwa imprezy - Zdj─?cie 002
Inauguracja III Festiwalu 26 V 2008
Festiwal zgromadzi?? go??ci ze wszystkich stron ??wiata, od Australii po Brazyli─?, Ameryk─? i Izrael oraz Europ─?.  W??ród tej ró??nobarwnej plejady uczestników, schulzologów  i mi??o??ników prozy Wielkiego Brunona, go??ciem honorowym by??a El??bieta Ficowska, ??ona  zmar??ego poety Jerzego Ficowskiego, który tropi?? ??lady wybitnego pisarza i by?? jego niestrudzonym biografem.
Charakter spotka?? by?? i fachowy, specjalistyczny, i interdyscyplinarny: arty??ci, aktorzy, malarze, muzycy, kompozytorzy, fotografowie i filmowcy, ??piewacy, schulzolodzy i schulzoidzi, t??umacze i pasjonaci, s??owem - ci, których twórczo??─? Schulza uwiod??a i zainspirowa??a. Nie zabrak??o filmów i teatrów. By??y wystawy, koncerty i performance – w tym ??wiatowa prapremiera utworu napisanego specjalnie dla festiwalu przez znanego izraelskiego kompozytora, prezesa zwi─?zku artystów j─?zyka jidysz - Daniela Galaya, premiera muzycznego projektu „Cynamon” najpopularniejszego wspó??czesnego pisarza Ukrainy Jurija Anruchowycza (z wroc??awsk─? grup─? „Karbido”) oraz wspania??y performance W??odko Kaufmana ze Lwowa, guru m??odych, nowoczesnych artystów ukrai??skich. Te wydarzenia odbywa??y si─? nie tylko na drohobyckim uniwersytecie, ale i w wielu innych miejscach miasta, mi─?dzy innymi w patio ratusza. Przestrze?? schulzowska wype??ni??a nie tylko gimnazjum, galerie, muzea, teatr, restauracje, ale wesz??a do synagogi, a nawet na drohobyckie ulice pe??ne „jam” (dziur).
nazwa imprezy - Zdj─?cie 003
Koncert p. Alfreda Schreyera w Pa??acu Potockich we Lwowie
Swój specjalny udzia?? mia?? Lublin i go??cie z Lublina. W??ród autorów wystaw indywidualnych byli: Mariusz Drzewi??ski i Piotr ?üucjan. Mariusz Drzewi??ski go??ci?? w Drohobyczu na festiwalu przed dwoma laty i od tego czasu maluje cykl „Posadzki z Drohobycza”, inspirowany prawdziwymi, zachowanymi w wielu pa??acach i kamienicach Drohobycza niezwyk??ymi wzorami posadzek z okresu pocz─?tku XX wieku. Obrazy te mo??na ??─?czy─? na ró??ny sposób, tak ??e motywy z obrazów podlegaj─? coraz to innym transformacjom. W ramach Festiwalu w Pa??acu Sztuki, oddziale drohobyckiego muzeum „Drohobyczczyna” (które ma pi─?─? fragmentów tzw. fresków Schulza, które nie wywieziono do Yad Vashem), obrazy Drzewi??skiego stworzy??y rodzaj artystycznej instalacji, „wchodz─?c” nawet na sufit galerii. Piotr ?üucjan przygotowa?? natomiast w??asny, oryginalny cykl „Xi─?ga Ba??wochwalcza”, który eksponowano w zaciemnionej sali na wielkiej, czarnej kurtynie. Indywidualna wystaw─? mia?? te?? sta??y bywalec Drohobycza, akwarelista Bart??omiej Micha??owski. Jego wystawa odby??a si─? w synagodze, drugiej galicyjskiej  – po wiede??skiej - pod wzgl─?dem wielko??ci sakralnej budowli ??ydowskiej. Jeszcze do niedawna zrujnowana, teraz odbudowywana synagoga w Drohobyczu, robi niezwyk??e wra??enie. Na te wernisa??e ??ci─?gn─???y t??umy (tym bardziej, ??e wcze??niej rozdano setki programów wydrukowanych po ukrai??sku). Bardzo podoba?? si─? równie?? Lubelski Teatr Ta??ca i jego spektakl „Ku dobrej ciszy”, uznany za wydarzenie Festiwalu. Z Lublina przyjecha?? te?? aktor Witek D─?browski z Teatru NN, wyst─?puj─?c m.in.  w ramach premiery kompozycji Daniela Galaya. Lubelskie akcenty s─? stale obecne podczas festiwalu w Drohobyczu, a potwierdzeniem ich znaczenia by?? przyjazd prezydenta ds. kultury W??odzimierza Wysockiego, który wr─?czy?? Medal Prezydenta Lublina prof. Waleremu Skotnemu, rektorowi uniwersytetu w Drohobyczu. Tak??e Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?üopaci??skiego mia??a swego (ni??ej podpisanego) przedstawiciela, który nawi─?za?? wiele owocnych kontaktów. Festiwal wspomagali organizacyjnie tak??e pa??stwo El??bieta i Lech Cwalinowie (Kawiarnia Artystyczna „Hades”), Aleksandra Zi??czuk z Teatru NN i wiele innych osób.
nazwa imprezy - Zdj─?cie 004
El??bieta Ficowska - Honorowy Go??─? III Festiwalu
    Go??ciem szczególnym Festiwalu by?? muzyk Alfred Schreyer, ostatni ??yj─?cy w Drohobyczu ucze?? Bruno Schulza, który da?? koncert w Pa??acu Potockich we Lwowie (pod tytu??em „Nikt za mn─? nie t─?skni”;  z zespo??em w sk??adzie: Tadeusz Serwatko –akordeon i Lowa ?üobanow – fortepian). Widownia w trakcie koncertu w??─?cza??a si─? klaskaj─?c w rytm znanych przedwojennych  utworów, w innych chwilach koncertu po prostu… p??aka??a ze wzruszenia.
Zdziwi??by si─? sam Wielki Brunio  na widok oplakatowania Drohobycza -  przy ratuszu, Pa??acu Sztuki, uniwersytecie, na drzewach i s??upach, wsz─?dzie by??y informacje obwieszczaj─?ce przebogaty program festiwalu.  Przy miejscu obrad dominowa?? baner z napisem po ukrai??sku - „Arka Wyobra??ni Brunona Schulza”, zawieszony mi─?dzy drzewami na tle dawnego gmachu gimnazjalnego im. W??adys??awa Jagie????y  (obecnie rektorat uniwersytetu), w którym  nauczycielem rysunku i prac r─?cznych  by?? Bruno Schulz. Tutaj nast─?pi??o oficjalnie otwarcie III edycji festiwalu. Przemawiali: rektor uniwersytetu prof. Walery Skotny, pe??ni─?ca obowi─?zki mera pani sekretarz miasta, konsul generalny RP we Lwowie Wies??aw Osuchowski, dyrektor Instytutu Ksi─???ki Grzegorz Gauden (by??y redaktor naczelny„Rzeczypospolitej”), Wiera Meniok i Grzegorz Józefczuk.
nazwa imprezy - Zdj─?cie 005
R. Galay-Altman i D. Galay prapremiera ??wiatowa
Siedem dni ??wi─?towano w rodzinnym mie??cie autora (tutaj pisarz si─? narodzi?? w 1892 roku,  i tutaj tragicznie zgin─??? w 1942 roku),  ale i w pobliskim Lwowie. Czy tego móg?? si─? spodziewa─? Brunio - nauczyciel drohobycki, ??e po jego mie??cie b─?d─? chodzi─? mi??o??nicy jego prozy w koszulkach,  z jego podobizn─?! Ba, a nawet czyta─? jego teksty, w kilkunastu j─?zykach ??wiata, podczas nocnego pochodu? My??l─?, ??e nawet Schulza by to wszystko zaskoczy??o!
Program poszczególnych dni by?? taki, ??e najpierw odbywa??y si─? spotkania slawistów, polonistów, schulzologów, t??umaczy, a wieczorami – jakie?? wydarzenia artystyczne. Jeden dzie?? zaplanowano na wycieczk─? po Lwowie, co by??o wa??ne dla tych go??ci festiwalu, którzy nigdy nie byli w na Ukrainie, nigdy w miejscach, gdzie chadza?? Schulz. Ram─? ca??o??ci stanowi??y dwa dni, pierwszy – otwarcie z wernisa??ami, ostatni – wycieczka w Karpaty i miting wydarze?? kulturalnych.
nazwa imprezy - Zdj─?cie 006
Juryj Andruchowycz - muzyczny projekt Cynamon
Pierwszy dzie?? festiwalu, po opisanym wy??ej oficjalnym jego otwarciu, sk??ada?? si─? z serii wernisa??y indywidualnych wystaw pt. „Mi─?dzy ilustracj─? a sztuk─?” w Willi Banki (Pa??ac Sztuki). Liczni arty??ci: Witalij Sadowski (Wroc??aw), Marek Szmidel (Warszawa), Mariusz Drzewi??ski (Lublin), Piotr ?üucjan (Lublin), Oleksij Choroszko (Lwów), Sergij Petluk (Lwów), Marian Oleksiak (Drohobycz), Pawe?? Bocianowski (?üód??), Stanis??aw O??óg - wystawili swoje prace inspirowane lektur─? prozy najs??awniejszego Drohobyczanina. W innym budynku muzeum swoimi pracami fotograficznymi  „chwalili si─?” Robert Chudzy??ski z P??o??ska, i fotograficy z lwowskiego Zgromadzenia Artystycznego „Bia??y Kwadrat”. Pierwszy dzie?? festiwalu zako??czy?? si─? spektaklem „ Sklepy cynamonowe” - granym przez aktorów z Bia??ostockiego Teatru Lalek, szalej─?cych z marionetkami wed??ug ??wietnej re??yserii Franka Soehnlie (Niemcy) i scenografii Sabin─? Ebner (Austria). Klimat adaptacji Schulzowskiego arcydzie??a na scenie teatru miejskiego  im. Jurija Drohobycza oczarowa?? widzów. Mi─?dzynarodowa wspó??praca okaza??a si─? mocn─? stron─? przedstawienia lalkarskiego – i symbolem recepcji dzie??a Schulza..
nazwa imprezy - Zdj─?cie 007
Synagoga Wielka wystawa L. Kantor i  B. Micha??owski
Drugim dniem rz─?dzili t??umacze. Myli??by si─? jednak kto?? uwa??aj─?c, ??e gadaj─?ce g??owy na spotkaniu „z drugim autorem”  przynudza??y. To by??y ciekawe, ??ywe do??wiadczenia, ka??dego t??umacza inne. Miejscem tych spotka?? by??a sala - dawna  pracownia prac r─?cznych, gdzie zaj─?cia prowadzi?? Schulz. Tutaj Alfred Schreyer nauczy?? si─? od swego mistrza fachu stolarskiego! Natomiast sam gabinet profesorski Brunonaa Schulza pos??u??y?? wystawie t??umacze?? „Schulz w ??wiecie”. Ze znanych t??umaczy zwanych „drugim autorem” poznali??my: Henryka Siewierskiego (Brazylia) – t??umacza na portugalski, Uriego Orleva (Izrael) – wspó??autor pierwszego t??umaczenia na hebrajski, Doreen Daume (Austria) – autorka nowego przek??adu na niemiecki, Lorenzo Pompeo (W??ochy), Igora Klecha (Rosja) – prawdopodobnie pierwszy t??umaczy?? na rosyjski, Judyty Preis i Jorgena Hermanna Monrada (Dania) – jedyni t??umacze na du??ski Sanatorium pod klepsydr─? [bo Sklepy cynamonowe przet??umaczy?? Jess Ørnsbo (Oernsbo)], Gabora Körnera (W─?gry), Xaviera Farre (Hiszpania), Petry Zavrelovej (Czechy),  Andrzeja Paw??yszyna (Ukraina), Veikko Suvanto (Finlandia).
 Ciekaw─? tradycj─? festiwalu staje si─? jego wielokulturowo??─?. Na poprzednim festiwalu teatr Scena Plastyczna KUL Leszka M─?dzika wystawia??a „Bruzd─?” w ko??ciele ??w. Bart??omieja, tym razem  przestrze?? sakraln─?, swoje podwoje otworzy??a wielka synagoga drohobycka, gdzie by??a wspomniana wystawa Bert??omieja Micha??owskiego (oraz fotografii Loli Kantor z USA).
nazwa imprezy - Zdj─?cie 008
W??odzimierz Wysocki wr─?cza medal
rektorowi prof. Waleremu Skotnemu
Nie tylko „gadano”, równie?? czytano. „Regiony wielkiej herezji” czytane przez El??biet─? Ficowski, i  w t??umaczeniu Andrzeja Paw??yszyna po ukrai??sku, by??y po??wi─?cone pami─?ci Jerzego Ficowskiego –Archeologa Brunona Schulza. W tym, drugim dniu odby?? si─? spektakl „Teatr Brunona Schulza” Studio Test (Andrzeja Marii Marczewskiego) oraz ich akcja uliczna w miejscu ??mierci Brunona Schulza..
W ??rod─? mia??y miejsce warsztaty translatorskie prowadzone przez Bohdana Zadur─?, redaktora naczelnego miesi─?cznika „Twórczo??─?” i Mari─? Hablewicz z Lwowa. W gabinecie profesorski Brunona by??y projekcje filmów o Drohobyczu i z ods??oni─?cia, przed dwoma laty tablicy memorialnej w miejscu ??mierci Schulza, która zosta??a potem skradziona.
Czwartek by?? refleksj─? naukow─? nad „recepcj─? twórczo??ci Brunona Schulza na ??wiecie”. Rozpocz─??? prof. Jerzy Jastrz─?bski z UJ - referatem „Jak czytano Schulza”, potem m.in.: prof. Aleksander Fiut – „Bruno Schulz czyta Rilkego”, ??ywy wyk??ad by?? prof. Jean Pierre Salgasa z Francji „Gombrowicz – Schulz”. Dzie?? zako??czy?? si─? monodramem „Judyta, jaka by??a” Teatru kropka –Jolanty Juszkiewicz z Australii. Trudno tu jednak opisa─? ca??y program (znajduje si─? na stronie: www.brunoschulz.net.pl). Fina?? zaskoczy?? wszystkich: spacer ??ladami Brunona Schulza z czytaniem jego prozy. Dwana??cie stacji, czytanie Schulza po polsku, ukrai??sku, portugalsku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpa??sku, w─?giersku, hebrajsku i fi??sku! Ostatnia stacja na miejscu zbrodni Brunona Schulza. Ju?? po pó??nocy Bohdan Zadura ko??czy?? czytanie, które zako??czy??o III Festiwal. Ludzie stali w milczeniu nie chc─?c si─? rozchodzi─?. Alfred Schreyer  poproszony o zabranie g??osu, dopowiedzia?? to, co powinien powiedzie─? – to by??a „lampka pami─?ci”  i wspomnienia o tragicznej ??mierci Brunona Schulza. Nast─?pnie zapali?? swojemu nauczycielowi ??wieczk─?.
Festiwal odby?? si─? dzi─?ki ??rodkom z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, które pozyska??o Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, dzi─?ki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, którego placówki (Instytuty Polskie w Pary??u, Rzymie, Kijowie, Budapeszcie, Tel Awiwie oraz ambasady RP w Brazylii i Danii) finansowa??y bilety lotnicze dla go??ci ze ??wiata; pomoc okaza??y te?? Konsulat RP we Lwowie, Centrum Wspó??pracy Austriacko-Ukrai??skiej we Lwowie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, Ministerstwo Nauki i Edukacji Ukrainy – oraz Prezydent Miasta Lublina.
Jerzy Jacek Bojarski

Fotografie i materia??y  audio i wideo  przygotowa??   Jerzy Jacek Bojarski


  Festiwale


  NewsLetter

Podaj sw├│j e-mailB─ůd┼║ na bie┼╝─ůco
z najwa┼╝niejszymi wydarzeniami zwi─ůzanymi
z postaci─ů Brunona Schulza
Kultura w Lublinie
BRUNO SCHULZ MUSEUM DROHOBYCZ
Polecamy:    ??      Brama_Grodzka      PRZYPINKA.PL      Kurier_Galicyjski      Instytut_Polski w Kijowie      EAST-CULTURE      Zaxid.net      Lonia / Maydan Drohobycz      Wikipedia Ukr      Nowa Europa Wschodnia      ZBRUCZ Pismo internetowe      Rada Miasta Drohobycz   
Copyright © Stowarzyszenie | Projekt: Pawe┼é G├│rski | Wykonanie: ATLabs